Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj >> Aktuality >> Jarní obnovy poškozených travních porostů černou zvěří v CHKO

Jarní obnovy poškozených travních porostů černou zvěří v CHKO

Jarní obnovy poškozených travních porostů černou zvěří v CHKO

24.1.2019

Správa informuje o postupu obnovy poškozených travních porostů v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.

V současné době je aktuálním tématem pro hospodařící zemědělce poškození travních porostů působením zvěře. Škody zvěří jsou dlouhodobým problémem a znesnadňují běžný chod hospodaření.  Tyto plochy jsou z hlediska potravy pro černou zvěř atraktivní, a proto dochází k jejímu poškozování rozrýváním. Potravou divokých prasat jsou nadzemní i podzemní části rostlin, hlodavci, semena lesních dřevin a houby. Takovéto poškození pak komplikuje nápravu povrchu a tím i běžnou seč.

Pro řešení této komplikace zemědělci často provádějí válení, smykování, diskování, přísev či v dalším případě volí radikální obnovu travních porostů jejich rozoráním a novým osetím. Správa CHKO připomíná, že pokud má zemědělec v závazku dotační tituly v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) je třeba konzultace s našimi odbornými pracovníky a dle dotačních podmínek získat předchozí souhlas Správy CHKO.

V případě těchto úkonů je nutné podat vyplněnou písemnou žádost (na formuláři SZIF) emailem na kokorin@nature.cz nebo přinést osobně na podatelnu Regionálního pracoviště Správy na Mělník či do Doks, další možnost je zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Žádost by měla obsahovat Vámi vyplněný formulář (Souhlasné vyjádření OOP na odkazu https://www.szif.cz/cs/prv2014-m10 v sekci Ke stažení), kde bude zřejmé, co a na kterých dílech půdního bloku je zamyšleno provádět. Popřípadě je vhodné popsat a nafotit stávající situaci. Současně by měla obsahovat i doručovací adresu a telefon pro další komunikaci. Žádost bude následně přidělena pracovníkovi, který ji posoudí – může kontaktovat zemědělce i kvůli místnímu šetření.

Při obnově travního porostu je ve většině případů nutné místní šetření, které slouží k posouzení stávající situace a kontrola výskytu možných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a celkového biotopu. Pro zamezení šíření nevhodných druhů rostlin vyskytujících se v komerčních osivech, Správa stanovuje vhodnou druhovou skladbu následného osiva pro podporu stávajícího biotopu. Zdůrazňujeme, že tato omezení vyplývají z pravidel plateb (dotací), které zemědělec dostává v rámci dotační politiky státu a EU a přijetím závazků AEKO se zavazuje respektovat veškeré povinnosti z toho vyplývající (právě ta jsou důvodem výplaty dotace). Bohužel Správa aktuálně řeší případy, kdy tomu tak není, nápravná opatření provedená zemědělcem na loukách poškozují přírodní hodnoty a to logicky vede k uplatnění sankcí. Tomu se dá předejít řádnou komunikací se Správou CHKO.

Foto_aktualita_leden_2019

Foto_aktualita_leden_2019_2

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt