Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj >> Aktuality >> Kácení smrků v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala

Kácení smrků v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala

Kácení smrků v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala

14.1.2019

Informace o kácení v národní přírodní rezervaci.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, v návaznosti na povolení výjimky ke kácení aktivního kůrovcového dříví vydané Ministerstvem životního prostředí dne 3. 1. 2017, upravila (upřesnila) a vydala povolení ke kácení kůrovcového dříví a dříví atraktivního pro vývoj kalamitních škůdců na území NPR Břehyně-Pecopala. Povolená výjimka má svá striktně stanovená pravidla, jejichž dodržování je Správou CHKO pečlivě sledováno.

Současná situace v lesích NPR Břehyně-Pecopala, způsobená klimatickými změnami, zejména dlouhými obdobími sucha doprovázenými vysokými teplotami již od jarních měsíců loňského roku, dospěla do stádia „kůrovcové kalamity“. Aby došlo k efektivnímu zpomalení, v lepším případě k úplnému zastavení šíření kalamitních druhů podkorního hmyzu (lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého) do dalších (cennějších) částí NPR, ale i sousedních porostů, spolupracuje Správa CHKO aktivně s lesním hospodářem (Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Mimoň) na řešení daného stavu. Správa CHKO povolila nahodilou těžbu v kulturním lese (případně některých částech lesa přírodě blízkého), tj. ve smrkových monokulturách a zároveň stanovila řadu podmínek. Například lze kácet pouze aktivní kůrovcové dříví a realizaci záměru musí vlastník lesa vždy předem nahlásit Správě CHKO, která pokaždé reaguje zpětnou vazbou.

Národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala je z lesnického hlediska cenná především svými přírodními lesy v jižní části území, v rašelinných polohách po obvodu Břehyňského rybníka (jedná se o porosty s borovicí, místy se smrkem a porosty olšové), jež se zde nechávají bez lidských zásahů. Naším dlouhodobým cílem je zachování těchto cenných stanovišť a podpora změny přilehlých nepůvodních kultur na lesy odpovídající přírodní dřevinné skladbě. Nahrazování „živořících“ smrků na stanovištích s výrazným kolísáním hladiny podzemní vody, jenž vede k jejich závažnému oslabování a následnému napadání kůrovci, vhodnějšími druhy dřevin, by mělo vést ke vzniku stabilnějších lesních porostů i biologicky zajímavých stanovišť.

AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj nejen na území NPR Břehyně-Pecopala také finančně podporuje některé činnosti spojené s pěstebními pracemi (výsadba listnatých dřevin a jedle bělokoré, oplocování výsadeb apod.). Takováto finanční podpora vede k motivaci vlastníka lesa hospodařit v chráněných územích způsobem přírodě bližším, ale zároveň i kompenzuje některá nákladná opatření činěná v zájmu ochrany přírody.

Kaceni Brehyne 2

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt