Národní přírodní památka Dlouhopolsko

Lokalizace: 

jižně do obce Dlouhopolsko, litorální porosty Dlouhopolského rybníka a přilehlý okraj lesního porostu

Okres:

Nymburk

Katastrální území: 

Kněžičky, Dlouhopolsko

Výměra:

22 ha

Nadmořská výška: 

227 – 230 m

Vyhlášeno: 

2014 (lesní část byla v letech 1948 až 2006 součástí rozsáhlé rezervace Žehuňská obora a Žehuňský rybník)

Národní přírodní památka Dlouhopolsko vznikla k ochraně slatinných luk s pěchavou slatinnou, bezkolencových luk, ostřicových porostů a lesních porostů bazifilních teplomilných doubrav, dále vzácných a ohrožených druhů rostlin, zejména pěchavy slatinné (Sesleria uliginosa), hvozdíku pyšného (Dianthus superbus) a vstavače bahenního (Orchis palustris), včetně jejich biotopů a vzácných a ohrožených druhů živočichů, zejména populace druhů roháč obecný (Lucanus cervus) a vrkoč útlý (Vertigo angustior). 

Charakteristika území

Reliéf území je plochý s mírným spádem směrem k Dlouhopolskému rybníku. Přibližně dvě třetiny území zaujímají litorální a epilitorální porosty v přítokové části Dlouhopolského rybníka, zbylou jednu třetinu tvoří lesní porost převážně charakteru teplomilné doubravy s druhy bezkolencových luk.

Geologickým podkladem jsou na většině území silicifikované vápnité jílovce a slínovce svrchní křídy, v okolí vodotečí nezpevněné holocénní hlíny a písky. Půdním typem jsou kambizemě pelické.

Dlouhopolský rybník je druhý v soustavě tří rybníku. Hlavním přítokem je Dlouhopolský potok, který vytéká z prvního rybníka soustavy, Kopičáckého. Kromě toho je napájen několika dalšími přítoky, z nichž dva mají celoroční průtok a další čtyři vodoteče mají spíše periodický charakter.  

Teplomilná doubrava s druhy bezkolencových luk

Teplomilná doubrava s druhy bezkolencových luk

 

Flora a vegetace

Vegetace území tvoří, zejména v jižní a jihozápadní části, poměrně ucelenou hydrosérii. Na litorální rákosiny navazuje několikametrový pás porostů vysokých ostřic, dále slatinné louky, které na vyšších úrovních mikroreliéfu přecházejí do vegetace střídavě vlhkých bezkolencových luk, na některých místech s přechodem k suchým trávníkům. Pěchava slatinná (Sesleria uliginosa) zde vytváří rozsáhlé porosty ve slatinných a bezkolencových loukách. Ve slatinných partiích blíže k rybníku je těžiště výskytu vstavače bahenního (Orchis palustris), kterých tu každoročně kvete několik set. Hojný je hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum), ostřice Hostova (Carex hostiana), pampelišky sekce Palustria. V bezkolencových loukách leží těžiště výskytu hořečku nahořklého pravého (Gentianella amarella subsp. amarella), violky nízké (Viola pumila), hořce hořepníku (Gentiana pneumonante). Jako na jedné se čtyř známých lokalit v Čechách tu roste violka vyvýšená (Viola elatior). Lesní porost má z větší části charakter teplomilné doubravy s druhy bezkolencových luk, z charakteristických druhů se hojně vyskytuje například růže galská (Rosa gallica), strdivka zbarvená (Melica picta), srpice barvířská (Serratula tinctoria), mochna bílá (Potentilla alba) a hvozdík pyšný (Dianthus superbus).

 Hořeček nahořklý pravý

Hořeček nahořklý pravý

 Hvozdík pyšný lesní

Hvozdík pyšný lesní

 Růže galská

Růže galská

 Violka vyvýšená

Violka vyvýšená

 

Fauna

V poměrně stabilní a početné populaci se zde vyskytuje evropsky významný druh plže vrkoč útlý (Vertigo angustior), z méně běžných měkkýšů dále například kuželík tmavý (Euconulus praticola) a zrnovka slatinná (Pupilla pratensis).

Dlouhodobě probíhá monitoring ptáků členy patronátní skupiny ptačí oblasti. Z druhů, které jsou předmětem ochrany ptačí oblasti, u Dlouhopolského rybníka nepravidelně hnízdí bukáček malý (Ixobrychus minutus), z dalších například bukač velký (Botaurus stellaris) cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), chřástal malý (Porzana parva), chřástal polní (Crex crex), strnad luční (Miliaria calandra), křepelka polní (Coturnix coturnix) nebo rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus).  

 

Louky v době květu vstavače bahenního

 

Péče o chráněné území

Dříve dlouhodobě nesečené louky jsou od roku 2012 v nejcennějších částech sečeny. Postupně bude sečení rozšířeno a s různou frekvencí budou udržovány všechny luční porosty v území, dojít by mělo k výraznější redukci rákosin a jejich postupné přeměně na ostřicové porosty nebo slatinné louky, protože druhy těchto luk v nich dosud přežívání.

V lesním porostu dojde dle požadavku vlastníka postupně k obnově, v nejcennějších částech bude provedena pouze výběrná těžba a vybrané stromy budou ponechány na dožití.

Území je zároveň součástí evropsky významné lokality CZ 0214050 Žehuňsko a ptačí oblasti CZ 0211011 Žehuňský rybník – Obora Kněžičky. Další informace najdete na:

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000104223

http://www.biomonitoring.cz/ptaci-oblasti.php?ptaciOblastID=1000081346

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt