Národní přírodní památka Holý vrch

Lokalizace:   skalní výchozy Holého vrchu nad obcí Lhotka u Mělníka
Okres: Mělník
Katastrální území:    Střemy
Výměra:   5,18 ha, ochranné pásmo vyhlášeno na rozloze 6 ha
Nadmořská výška: 210 -237 m n. m.
Vyhlášeno:  v roce 1957

   

Charakteristika území

Jedná se o ploché návrší pískovcových skal s mozaikou keřů, borového lesa, skal a fragmentů širokolistých trávníků.

Důvody ochrany a péče: Národní přírodní památka Holý vrch byla zřízena k ochraně ojedinělého izolovaného výskytu kriticky ohroženého lýkovce vonného (Daphne cneorum). Jedná se o jednu z posledních lokalit lýkovce vonného v Čechách. Populace není příliš silná, proto péče o lokalitu je pečlivě plánována. Jedná se především o pravidelnou kontrolu lokality, aby zde neležely např. polomy borovic. Dále byly v minulosti na lokalitě odstraněny nežádoucí nárosty křovin a ostružiníků.

Geologie

Podklad tvoří kvádrové pískovce vystupující ve formě plochého návrší, které je ukončeno strmými svahy.

Flóra

Na hraně se západní orientací je vyvinut gradient od chudé pískovcové květeny, pak následuje pás s hlubší půdou, pravděpodobně sprašemi a pak výchozy skal. Na hluší půdě se vyskytuje lýkovec vonný a v okolí výskytu širokolisté teplomilné trávníky s válečkou prápořitou.  Z dalších zajímavých druhů zde nalezneme mochnu bílou (Potentilla alba) nebo teplomilný žlutobíle kvetoucí jetel alpský (Trifolium alpinum).  Na jižních svazích, kde se vyskytuje mozaika dřevin a otevřených ploch nalezneme koniklec luční (Pulsatilla pratensis) nebo kavyl Ivanův (Stipa pennata).

Fauna

Podrobnější průzkum území nebyl zatím proveden. Byla zde zjištěn druh motýlu bejlomorka Dasineura daphnes, která je svým vývojem vázána na lýkovec vonný.

 

Lokalizace NPP Holý vrch (ZM 10)

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt