Národní přírodní památka Jestřebské slatiny

Lokalizace: niva Robečského potoka mezi obcemi Provodín, Jestřebí a Staré Splavy
Okres: Česká Lípa
Katastrální území: Doksy u Máchova jezera, Jestřebí u České Lípy
Výměra: 114,4 ha + 35 ha ochranného pásma
Nadmořská výška: 290 - 254 m n. m.
Vyhlášeno:  1.7.2012
 
V nivě Robečského potoka ve sníženině mezi obcí Provodín a Jestřebí se díky vysokému zamokření vytvořila mocná slatinná vrstva. Toto specifické prostředí je domovem řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Území je ale dlouhodobě negativně ovlivněno odvodňováním, které tu systematicky probíhá už od 19. století. K zajištění základní ochrany a odborné péče byla lokalita v roce 2012 vyhlášena národní přírodní památkou.
 
Flóra. Jestřebské slatiny jsou výjimečné především výskytem tzv. endemitních druhů rostlin. Jde o rostliny, které rostou v rámci svého areálu rozšíření pouze v této jediné lokalitě na světě. Endemitem je orchidej prstnatec český a masožravá tučnice česká. Tato nenápadná rostlinka má drobný fialový kvítek a přízemní listovou růžici. Kořist loví listy, které má pokryté lepkavým sekretem. Jakmile se přilepí nějaký drobný hmyz, list se začne pomalu stáčet, až je kořist  v  listu  uvězněna a  
postupně natrávena.
V dosud hojném počtu zde roste i vzácný hlízovec Loeselův. Je to malá nenápadná orchidej, která přežívá v ČR už jen na několika málo lokalitách.
Jestřebské slatiny jsou známé i díky výskytu popelivky sibiřské. Tato statná žlutě kvetoucí rostlina je řazena mezi tzv. glaciální relikty - prokazatelně tu rostla i v době ledové.  
Fauna. Jestřebské slatiny jsou domovem mnoha vzácných druhů z řad bezobratlých i obratlovců. Lokalita je oblíbeným stanovištěm zmije obecné i užovky obojkové, zaslechnout tu můžeme i skokany skřehotavé. Na jaře zde můžeme pozorovat jeřáby popelavé, kteří se před hnízděním namlouvají pozoruhodnými zásnubními tanci.
Péče o území. Cílem péče je stabilizace mokřadních a rašelinných společenstev, omezení šíření rákosu a náletových dřevin.
 
 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt