Národní přírodní památka Radouč

Lokalizace: skalnatý svah na levém břehu Jizery u mostu do Podlázek
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území:      Debř
Výměra:         1,47 ha
Nadmořská výška:     225-240 m n. m.
Vyhlášeno: v roce   1977

    

Charakteristika území

Teplomilné svahy v kaňonu Jizery s výchozy vápnitých pískovců.

Důvody ochrany a péče

Národní přírodní památka Radouč byla zřízena k ochraně význačných vápnomilných a teplomilných společenstev opukových skal s ojedinělým výskytem devaterky poléhavé (Fumana procumbens) v Čechách. První údaje o výskytu devaterky poléhavé pochází již z konce 19. století. Lokalita byla chráněna již od r. 1922, rezervací byla vyhlášena až v r. 1933, ale jen na malé rozloze, pouhých 30 m2. Později došlo k významnému rozšíření o území s travinnými společenstvy na současnou rozlohu. Hlavní péče o území spočívá v likvidaci invazních druhů a udržení bezlesí. Nejvhodnějším managementem je pastva, ale s ohledem na blízkost města a velkému dopravnímu ruchu v těsné blízkosti NPP je obtížné tento management zajistit. V r. 2010 byla v území obnovena pastva. Nebezpečím pro území je nadměrná návštěvnost a přísun živin, ale také šíření třtiny křovištní.

Geologie

Národní přírodní památka se rozkládá na části skalnatého svahu na levém břehu údolí Jizery. Horninový podklad zde tvoří křídové vápnité pískovce, které vystupují jak v podobě přirozených skalních výchozů, ale také jsou obnaženy ve střední části NPP, kde je starý lom u mostu do Podlázek. Na vápnitých pískovcích se vytváří mělké půdy, pararendziny a litozemě v iniciálních stadiích na hranách skal. Na území navazuje štěrkopísková plošina, rovněž ochranářsky velmi cenná, jedná se o mezernaté trávníky s paličkovcem šedavým a také o lokalitu s výskytem sysla obecného, na část plošiny zasahuje ochranné pásmo NPP.

Flora

Současné nelesní vegetace na Radouči je výsledkem pastvy v minulosti a dalších činností člověka. Vysazené akáty v dolní části území byly v minulosti vykáceny a výmladky byly likvidovány pomocí pastvy koz, čímž se zachovávalo bezlesí. V současné době je v území mozaika keřových porostů (svída krvavá, ptačí zob obecný, hlohy a keře růží), skalní vegetace na skalních teráskách, drobných výchozech skal a v okolí lomu, na kterou navazují rozmanitá stepní společenstva, maloplošně se vyskytují dle hloubky půdy. Většinu území zaujímají na hlubších půdách teplomilné trávníky s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) nebo sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus). Dalším typem vegetace vyskytujícím se v území jsou kostřavové trávníky - s kostřavou sivou (Festuca pallens ) a k. valiskou (Festuca valesiaca). Dominantní trávy doplňují i další druhy např. vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), smělky (Koeleria pyramidata a Koeleria macrantha), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), z ostřic pak ostřice nízká (Carex humilis) nebo ostřice plstnatá (Carex tomentosa). Na živinami bohatších místech expanduje ovsík vzpřímený (Arrhenatherum elatius) nebo srha říznačka (Dactylis glomerata).

   

Na skalnatém svahu a drobných teráskách jsou zastoupeny jak druhy sušších trávníků se širokou amplitudou - mochna písečná (Potentilla arenaria), hvozdík kartouzek pravý (Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum), česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), tak i sukulentní druhy jako jsou např. rozchodníky (r. ostrý - Sedum acre, r. tenkolistý - S. bononiense). Ve štěrbinách nalezneme druhy rodu Asplenium. Ze vzácnějších druhů zde můžeme spatřit na jaře koniklec luční (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), v letních měsících jsou stráně poseté světlými květy bělozářky větvité (Anthericum ramosum) nebo hlaváčem žlutavým (Scabiosa ochroleuca), a na podzim zde žlutě září zlatovlásek obecný (Aster linosyris). Nejvýznamnějším druhem území je devaterka polehavá (Fumana procumbens).

Populace devaterky v současné době není příliš silná, vyskytuje se zde jen několik desítek jedinců. Jedná se o jediný výskyt devaterky poléhavé v Čechách, další lokality můžeme nalézt na jižní Moravě. Devaterka kvete jen krátce, dopoledne rozkvétá a již odpoledne korunní lístky opadají. Vyskytuje se jen na části lokality, a to v horních části skalek. Druh je ohrožen především nadměrným pohybem lidí po skalních výchozech.

Fauna

Kromě teplomilných druhů rostlin lokalita hostí i řadu druhů typických pro stepní lokality, např. stepník rudý (Eresus cinnaberinus), snovačka Dipoena melanogaster, skálovka Zelotes longipes. Z měkkýšů zde byl nalezen významný teplomilný plž Pupilla triplicata. Z nápadných druhů nemůžeme opominout majku fialovou (Meloe violaceus), a nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis), jež je vázaný na přilehlé dubové porosty v ochranném pásmu NPP.

Ostatní

Ochranné pásmo není vyhlášeno, zasahuje 50m od hranic území. Území je součástí EVL Radouč, kód lokality CZ0210114. Karta lokality: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000069889

 

Lokalizace NPP Radouč (ZM 10)

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt