Národní přírodní památka Slatinná louka u Velenky

Lokalizace:

fragment slatinné louky na západním okraji kerského lesa mezi obcemi Velenka a Hradištko

Okres:

Nymburk

Katastrální území:

Hradištko u Sadské

Výměra:

2,5 ha

Nadmořská výška:

187 m

Vyhlášeno:

1973 (přehlášení a rozšíření v roce 2011)

Národní přírodní památka Slatinná louka u Velenky chrání zbytek polabské černavy s lučními společenstvy střídavě vlhkých bezkolencových luk a vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohrožených druhů rostlin lněnky bezlistenné (Thesium ebracteatum) a mečíku bahenního (Gladiolus palustris).

Slatinná louka v době květu mečíku bahenního

Slatinná louka v době květu mečíku bahenního

 

Charakteristika území

Území má plochý reliéf a protáhlý tvar ve směru sever – jih; na západní hranici sousedí s intenzivně využívanými zemědělskými pozemky, na východní straně je valem porostlým lesem odděleno od Velenského potoka a osady Kersko.

Hydrologické poměry byly narušeny v roce 1989 prohloubením kanálů odvodňujících sousední zemědělské pozemky. Jeden z těchto kanálů vede po západní hranici chráněného území.

Geologickým podkladem jsou křídové sedimenty, které jsou převrstveny kvartérními sedimenty řeky Labe a humolity. Jako půdy jsou vyvinuty slatinné organozemě.

 

Flora a vegetace

Nejcennější část chráněného území zaujímá druhově velmi bohatá střídavě vlhká bezkolencová louka s přežívajími slatinnými druhy. Severní část a jižní cíp byly dlouhodobě neobhospodařované a zarostly náletem dřevin. Území je unikátní botanickou lokalitou. Významný je především výskyt dvou evropsky významných a zároveň kriticky ohrožených druhů. Pro lněnku bezlistennou (Thesium ebracteatum) bylo území až do nálezu menší populace u Běštína v Brdech v roce 2009 považováno za jedinou lokalitu v České republice, pro mečík bahenní (Gladiolus palustris) je jedinou známou lokalitou v Čechách a v rámci České republiky se jedná o nejpočetnější populaci druhu. Nelezneme zde ale řadu dalších vzácných druhů, například hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus subsp. suberbus), vstavač kukačku (Orchis morio), pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), kosatec sibiřský (Iris sibirica), pěchavu slatinnou (Sesleria uliginosa) a řadu dalších.

 Lněnka bezlistenná

    Lněnka bezlistenná

 Mečík bahenní

      Mečík bahenní

 Vstavač kukačka

     Vstavač kukačka

Kosatec sibiřský

     Kosatec sibiřský 

 

Fauna

Ze zoologického hlediska má vzhledem k malé rozloze lokality význam jen fauna bezobratlých a drobných obratlovců. Z motýlů tu můžeme zastihnout otákárka fenyklového (Papilio machaon) nebo batolce červeného (Apatura ilia), z obratlovců je pravidelně pozorována ještěrka obecná (Lacerta agilis).

 Housenka otakárka fenyklového

Housenka otakárka fenyklového

 Ještěrka obecná

      Ještěrka obecná

 

Péče o chráněné území

 Pro zachování druhové diverzity lučních společenstev a populací ohrožených druhů rostlin je nezbytné každoroční sečení. V delších časových intervalech jsou redukovány křoviny a náletové dřeviny, které se do této drobné luční enklávy neustále z okrajů rozrůstají. Současně probíhá rekonstrukce lučního porostu dlouhodobě neudržovaných částí rozsáhlejšími asanačními zásahy, zejména vyřezáváním náletových dřevin, postupně se i do těchto částí navrací sečení.

Území je zároveň součástí evropsky významné lokality CZ 0212021 Slatinná louka u Velenky. Další informace najdete na:

 http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000104320

 Lokalizace NPP Slatinná louka u Velenky

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt