Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz

Lokalizace: na úbočích stejnojmenných kopců severně od obce Bezděz
Okres: Česká Lípa
Katastrální území: Bezděz
Výměra: 28, 0111 ha
Nadmořská výška: 440–603 m n. m.
Vyhlášeno:  v roce 2009

 

NPR Velký a Malý Bezděz byla vyhlášena v roce 2009 na ploše 28 ha s ochranným pásmem o rozloze 42,3 ha. Ochrana přírody má však na tomto území mnohem delší historii. Již od roku 1949 zde byla rezervace Malý Bezděz a v roce 1993 došlo ke zřízení Přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz. Rezervace je také součástí Ptačí oblasti Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady a zároveň je zařazena i mezi Evropsky významné lokality, vyhlášené v rámci soustavy evropsky významných chráněných území NATURA 2000.

Toto chráněné území se nachází na úbočích Malého (578 m n. m.) a Velkého (603 m n. m.) Bezdězu. Oba kopce vznikly díky vulkanické činnosti cca před 34 mil. let a jsou tvořeny převážně sodalitickým fonolitem (znělcem) s typickou deskovitou a sloupcovitou odlučností. Ve vrcholových partiích dochází pod zvětrávajícími skalními výchozy k tvorbě suťových proudů a osypů.

Převážnou část obou vrchů pokrývají acidofilní bučiny, které zaujímají velké plochy (84 % území NPR Velký a Malý Bezděz) s oligotrofní kamenitou hnědozemí. Dále jsou v rezervaci zastoupena společenstva lipových bučin s bohatým bylinným patrem, ve kterém se vyskytuje i chráněná lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Na jižním svahu Velkého Bezdězu se uplatňují suťové lesy (dubohabřiny) a v nejvýhřevnějších polohách jsou ve fragmentech zastoupeny subxerofilní dubohabrové háje. Z rostlinných druhů můžeme v rezervaci najít např. chráněný řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus) a česnek tuhý (Allium strictum) nebo vzácné dřeviny jalovec obecný (Juniperus communis) a jeřáb muk (Sorbus aria).

Nejvýznamnějším živočišným druhem a hlavním předmětem ochrany je v této rezervaci tesařík alpský (Rosalia alpina). Tento nádherný brouk patří k nejohroženějším tesaříkům naší fauny. Dříve tesařík alpský obýval většinu území naší republiky, ale v poslední době již téměř vyhynul. Jeho larvy se zde vyvíjejí převážně v polosuchém až suchém dřevě větví a kmenů buku lesního (Fagus sylvatica). Imaga kladou vajíčka do zasychajícího nebo čerstvě zaschlého dřeva stojících pahýlů, zlomených stromů nebo větví. Larvy žerou ve dřevě, poslední larvální instar přezimuje a kuklí se koncem května a v červnu nehluboko pod povrchem dřeva. Vývoj larev je minimálně tříletý. Imaga žijí od začátku června až do září (s maximem v červenci) a jsou aktivní zvláště za teplého slunného počasí.

tesařík alpský 

K dalším zdejším entomologickým vzácnostem náleží bezesporu populace mandelinky Chrysomela asclepiadis vázané na porosty tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria) a výskyt tesaříka jilmového (Necydalis ulmi) vázaného na lesní porosty s vtroušeným jilmem horským (Ulmus glabra). V ledové propasťovité jeskyni puklinového charakteru (v chladné části roku se v ní tvoří a udržuje led, který v teplé části roku roztává) na severním svahu Velkého Bezdězu je potvrzen také výskyt jednoho ze zvláště chráněných druhů živočichů, a to silně ohroženého netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii). V bučinách obou Bezdězů je uváděn i výskyt silně ohroženého mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).

Dlouhodobým cílem ochrany přírody je v NPR Velký a Malý Bezděz zachování lesních porostů s druhovou skladbou blízkou přirozené a zároveň udržení výskytu vzácných společenstev a rostlinných i živočišných druhů (především populace kriticky ohroženého tesaříka alpského). Tam, kde nebudou ohroženy lokality vzácných organizmů nebo konkrétní společenstva vázaná na určité stadium lesa, bude péče o les spočívat pouze v úpravách druhové a prostorové skladby lesa a podpoře autoregulačních schopností lesních porostů. Důležité je také zachování stávajícího charakteru bezlesé plochy s jižní expozicí na strmém skalnatém svahu nad cestou k hradu. Toto subxerotermní stanoviště bylo v minulosti odlesněno a v současnosti plochu osidlují pestrá teplomilná společenstva. Proto je zde z finančních prostředků ochrany přírody hrazen pravidelný výřez náletových dřevin.

Lokalizace NPR Velký a Malý Bezděz (ZM10)

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt