Přírodní památka Černý důl

 

Lokalizace:    louky na dně údolí asi 0,5 km východně od osady Houska
Okres: Česká Lípa
Katastrální území: Houska
Výměra:    1,7117 ha
Nadmořská výška:  300–320 m n. m.
Vyhlášeno:  v roce     2000

                                                     

Charakteristika území

Přírodní památka Černý důl leží asi 1 km východojihovýchodně od osady Tubož náležející k Obci Blatce. Nachází se ve výšce 310 m n. m. na dně úzkého a hlubokého pískovcového údolí. Hlavní část území je tvořena mokřadními lučními společenstvy, která jsou po obvodu lemována porosty lesních dřevin, převážně listnatých. Na prameništi ve východní části je několik nově vytvořených tůněk a historická studánka vyzděná z pískovcových štuků.

Předmět a cíl ochrany

Posláním přírodní památky je ochrana mokřadních společenstev a na ně vázaných druhů rostlin a živočichů. Jedná se především o ekosystémy vlhkých tužebníkových lad a drobných tůněk na prameništi. Luční společenstva jsou ohrožena především postupným zarůstáním náletovými dřevinami a konkurenčně silnějšími bylinami. Vlivem zastínění dochází k úbytku rostlinných i živočišných druhů, tedy ochuzování biodiverzity (druhové rozmanitosti) a postupné celkové degradaci společenstva.

Péče o toto území je tedy zaměřena hlavně na pravidelné kosení lučních porostů a odvážení pokosené hmoty z těchto ploch. Tím se zamezí přílišnému hromadění organické hmoty poskytující živiny nežádoucím rostlinám (např. kopřivám). Průběžně se odstraňují náletové dřeviny a čistí drobné tůňky od nánosů sedimentu.

Geologie

Nižší část údolních svahů tvoří na spodu středně až hrubě zrnité křemenné pískovce kvádrové, přecházející do nadloží v hrubozrnné, místy až se štěrčíkovitými polohami (jizerské souvrství, střední turon). V jejich nadloží jsou pískovce svrchní sekvence, uložené v několika do nadloží hrubnoucích cyklech; nejvýše položený je se štěrčíkovitým slepencem (svrchní turon). Výplň údolí je pravděpodobně jen holocenní, tvořená deluviofluviálními písčitými a hlinitopísčitými sedimenty.  Mokřadní charakter louky je dán prameny a zastřenými výrony podzemních vod při jihovýchodním okraji lokality. Jsou tu vyvinuty převážně glejové půdy.

Flóra

Mokřadní louky jsou zajímavé výskytem zvláště chráněných druhů rostlin zařazených v kategorii ohrožené druhy, a to prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), hadího jazyku obecného (Ophioglossum vulgatum) a vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata).

 

prstnatec májový suchopýr úzkolistý vachta trojlistá
Fauna

Na stéblech trav v silně podmáčených částech mokřadní louky lze objevit velmi drobného plže dosahujícího velikosti jen kolem 2 mm, je to vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana), který je zařazen mezi tzv. evropsky významné druhy je jedním z důvodů vymezení evropsky významné lokality (EVL) Kokořínsko. V malých tůňkách, které zde vytvořila Správa CHKO Kokořínsko, probíhá vývoj larev několika silně ohrožených druhů obojživelníků - skokana štíhlého (Rana dalmatina) a čolka horského (Triturus alpestris). Historicky je udáván i výskyt silně ohroženého mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).

bělásek ovocný užovka obojková
Lokaliazce PR Černý důl

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt