Přírodní památka Husa

Lokalizace:  Pískovcová plošina vrchu Husa (448,8 m n. m.), 1800 m jihojihovýchodně od místní části Hvězda.
Katastrální území:  Domašice (okres Česká Lípa)
Výměra:  3,9479 ha
Nadmořská výška:  415–448,8 m n.m.
Vyhlášeno:  1999

 

Charakteristika území

Přírodní památka zahrnuje pískovcovou plošinu s vrcholem Husa (449 m n. m.) a její okolí. Jedná se o území s výrazně vyvinutými geologicko – geomorfologickými jevy, jako jsou železité inkrustace, pseudoškrapy, voštiny, pískovcové stalagmity s miskou na vrcholu, kamenné hodiny apod. Na pískovcové plošině je rozvolněný borový porost reliktního charakteru s typickými společenstvy vyšších a nižších rostlin. 

Důvody ochrany a péče

Výjimečný fragment pískovcových skal s ukázkou železitých inkrustací a dalších geomorfologických jevů v pískovci.

Geologie

Skalní hřbet budují převážně středně až hrubě zrnité a hrubozrnné křemenné pískovce kvádrové, místy štěrčíkovité, níže střední, výše svrchní části jizerského souvrství (střední - svrchní turon). Akumulací železitých inkrustací v pískovcích na vrcholu Husy vznikla nepravidelná hřibovitá skála. Selektivní zvětrávání zde umožnilo plasticky vzniknout nejrůznějším, červenohnědě až šedočerně zbarveným strukturám tvořeným železitým pískovcem až téměř čistým limonitem. Ty vytvářejí pěnovité, miskovité a nepravidelně zprohýbané páskovité formy, konkrece a jiné železité inkrustace, jež lze pozorovat i jinde na hřbetu, kde se díky přítomnosti slabých zvlněných železitých vrstviček vyvinuly malé pískovcové kužely tvaru gejzírových stalagmitů s kráterovitě vyvětralou prohloubeninou na vrcholu. Místy se zpravidla v zrnitostně homogenních pískovcích vyvinuly obecné i žlábkové pseudoškrapy s víceméně souvislými hřbety orientovanými ve směru sklonu svahu a na pískovcových voštinách.

 

   
Flora

Území přírodní památky pokrývají acidofilní lesní společenstva. Rozšířené jsou borové doubravy (svaz Quercion robori - petreae) a reliktní bory (svaz Dicrano - Pinion), v podrostu dominují drobné keříčky - borůvka (Vaccinium myrtillus), brusinka (Rhodococcum vitis-idea) a vřes (Calluna vulgaris). Jen okrajově zasahují do území acidofilní bučiny (svaz Luzulo - Fagion), které jsou prakticky bez podrostu (tzv. nahé bučiny).

Fauna

Fauna chráněného území nebyla prozatím podrobněji sledována a lze předpokládat, že je v mnohém podobná fauně blízké PR Kostelecké bory.

 

Lokaliazce PP Husa (ZM10)

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt