Přírodní památka Kamenný vrch u Křenova

Lokalizace: Pískovcový skalní hřbet asi 1km jižně od Nedamova.
Katastrální území:  Nedamov
Výměra:  0,3939 ha
Nadmořská výška:  350–370 m
Vyhlášeno:  1999

 

Posláním této přírodní památky je ochrana pískovcového skalního hřbetu se zajímavými tvary selektivního zvětrávání železitých poloh a inkrustací v pískovcích.

Jedná se o krátký skalnatý hřbet směru VSV-ZJZ tvořený křemennými pískovci střední části jizerského souvrství (střední turon), místy prostoupenými železitým tmelem. V západní části dlouhé 28 m, široké 7 m a vysoké 12 m jsou vyvinuty mezoformy a mikroformy reliéfu, podmíněné mj. výskytem železitých inkrustací (římsy, desky, kamenné růže). Viklan o rozměrech 1,8 x 1,7 x 1,5 m se vychyluje při mírném tlaku asi o 5 cm. Sesuté pískovcové bloky a balvanité sutě dokládají působení mrazu v chladných obdobích pleistocénu.

 

   

Území bylo s výjimkou skalních povrchů a jejich suťového lemu v minulosti využíváno jako orná půda a usazení náletových dřevin se datuje pravděpodobně do období těsně po roce 1945. V současné době je skalní útvar ukryt ve vzrostlém lesním porostu, který nemá větší ochranářský význam. Dominuje zde borovice lesní (Pinus sylvestris) a významněji je zastoupen též habr obecný (Carpinus betulus).

Lokalita je často navštěvována turisty, a to zejména vyhlídková skála na západním konci hřbetu. Nezodpovědní návštěvníci zde však mohou způsobit poškození skalních útvarů.

Lokalizace PP Kamenný vrch u Křenova (ZM10)

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt