Přírodní památka Martinské stěny

Lokalizace:  Výrazná skalní hrana nad Komářím dolem, 2 km západně obce Dřevčice
Katastrální území:  Dřevčice, okres Česká Lípa
Výměra:  3,1822 ha
Nadmořská výška:  390-420 m
Vyhlášeno:  2002

 

Charakteristika území

Uvedené území je tvořeno pískovcovou plošinou a příkrou hranou skal v nadmořské výšce 390 - 420 m. Plošina je pokryta slabou vrstvou písčité půdy a porostlá rozvolněným borem svazu Dicrano-Pinion, zatímco hrana skal pouze slabou vrstvou zvětralého písku a rozloženého jehličí, výrazně zastoupeny jsou i holé pískovcové skály a tato část je porostlá spíše solitérními borovicemi a rozsáhlejšími porosty vřesu a lišejníků.

Důvody ochrany a péče

Chráněné území bylo zřízeno k ochraně vzácného společenstva bezobratlých živočichů, obývajících pískovcové skály, porosty lišejníků a vřesoviště. Cenná je specifická geomorfologie pískovcových stěn.

Geologie

Pískovcové skály jsou tvořeny typickými kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve. V horních polohách skal jsou koncentrovány limonitické polohy, na úbočích skal se silně projevuje chemické a eolické zvětrávání v podobě voštin a říms. Vyvinuty jsou surové půdy s hrubě skeletovitým rozpadem hornin a nevýraznou humifikací.

Pískovcová plošina je porostlá reliktním borem sv. Dicrano-Pinion s rozvolněným stromovým patrem. Na hraně skal se vyskytují jen ojedinělé borovice, časté jsou zde porosty vřesu obecného (Calluna vulgaris) a lišejníků, především dutohlávek (Cladonia sp. div.). Velké plochy zaujímají i holé pískovcové skály.

Fauna

Území je významným refugiem společenstev bezobratlých živočichů obývajících holé pískovcové skály, porosty vřesu a lišejníků. Z významných druhů je možné jmenovat slíďáka Alopecosa fabrilis vyskytujícího se v ČR pouze na několika lokalitách v CHKO Kokořínsko či vzácného sklípkánka hnědého (Atypus affinis), příbuzného severoamerických sklípkanů.

Lokalizace PP Martinské stěny (ZM50)

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt