Přírodní památka Mrzínov

Lokalizace:  Strmé východní úbočí krátkého údolí 1700 m jižně od Vysoké, 700 m severně od vodní nádrže Lhotka.
Katastrální území:  Vysoká u Mělníka
Výměra:  0,8705 ha
Nadmořská výška:  236–260 m
Vyhlášeno:  2000

 

Motiv ochrany

Předmětem ochrany je stráň stepního charakteru s populacemi několika vzácných druhů rostlin.

Geologie

Stráň je v nejvyšší části tvořena sprašemi s podřadnými polohami sprašových hlín (svrchní pleistocén), které v mocnostech do 10 m pokrývají plošinu v širším okolí Vysoké. Jejich podloží tvoří převážně jemnozrnné vápnité pískovce, zčásti s prachovitojílovitou příměsí, nepravidelně deskovitě odlučné. Místy se v nich vyskytují středně zrnité, slaběji vápnité partie nebo vložky. Polohy křemenných pískovců, zpravidla s chudým vápnitým tmelem, jsou zcela ojedinělé. Stratigraficky patří bázi svrchní sekvence jizerského souvrství (svrchní turon). Na povrchu se vyskytují v drobných úlomcích až ke splachové depresi vyplněné písčitohlinitými a hlinitými sedimenty (holocén).

Květena

Území porůstají teplomilné trávníky s válečkou prapořitou (Scabioso ochrolencae-Brachypodietum pinnati) a dalšími význačnými druhy, k nimž patří hořec křížatý (Gentiana cruciata), len žlutý (Linum flavum), zvonek boloňský (Campanula bononiensis) a záraza vyšší (Orobanche elatior). Z dalších zajímavých druhů jmenujme záhořanku žlutou (Orthantha lutea), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) a pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon). Území bylo před započetím péče mnohem více porostlé hustými porosty náletu dřevin a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).

Zvířena

Průzkum fauny této přírodní památky je teprve v počátcích. Lze předpokládat, že území bude refugiem pro řadu stepních druhů živočichů. Příkladem může být rychle mizející včela Hylaeus confusus. Stejně jako v případě PP Na oboře se zde vyskytuje velmi vzácný modrásek Rebelův (hořcový) (Maculinea rebeli), který je vázán na porosty hořce křížatého.

Využití

Péče o chráněné území spočívá především v odstraňování náletu dřevin a kosení.

Lokalizace PP Mrzínov

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt