Přírodní památka Na Oboře

Lokalizace:    jižně exponované svažité louky asi 1 km severně od osady Chodeč
Okres: Mělník
Katastrální území Chodeč u Mělníka
Výměra: 3,4594 ha
Nadmořská výška: 250–306 m n. m.
Vyhlášeno: v roce 2001

 

Charakteristika území:

Přírodní památka Na Oboře se nachází na jižním svahu protáhlého hřbetu východozápadní orientace, který leží asi 1 km severně až severozápadně od osady Chodeč náležející k obci Vysoká. Památka je složena ze 4 nesouvislých ploch, jejichž nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 250–306 m n.m.

Charakter stepních společenství na jednotlivých plochách se vzájemně liší poměrem zastoupení bezlesých ploch vůči porostům dřevin, které jsou řídce roztroušeny po plochách a tvoří lem po jejich obvodu.

Důvody ochrany a péče:

Posláním přírodní památky je ochrana zachovalých stepních strání a na ně vázaných druhů rostlin a živočichů. Rostliny i živočichové jsou ohroženy zejména postupným zarůstáním otevřených lučních partií náletovými dřevinami i konkurenčně silnějšími bylinami, jako např. třtina křovištní (Calamagrostis epigeos). Dochází tak k jejich postupnému utlačování. Většina vzácných stepních druhů rostlin a živočichů je vázána na plochy s pravidelně narušovaným drnem, kde dochází k dočasnému odstranění vegetace až na holou hlínu.

Péče o toto území je tedy zaměřena hlavně na pravidelné kosení lučních porostů a odstraňování hmoty z těchto ploch. Tím se zamezí přílišnému hromadění organické hmoty poskytující živiny nežádoucím rostlinám. Část pokosená hmoty se nechává na kupkách na okraji kosených ploch jako stanoviště pro rozmnožování ohrožených platů. Vhodným způsobem by byla extenzivní pastva ovcí a koz, jelikož tato zvířata svými kopýtky narušují zapojený drn a zároveň do půdy zapravují semínka rostlin. Bohužel se pro tuto činnost zatím  nenašel vhodný partner. Průběžně se redukují také náletové dřeviny, ale zejména trnovník akát (Robinia pseudoacacia), který je nepůvodní dřevinou utlačující veškerý porost.

Geologie:

Pouze pod strání u Horní Zimoře vystupují ve skalních kulisách středně zrnité, výše středně až hrubě zrnité a hrubozrnné křemenné pískovce s chudou prachovitojílovitou základní hmotou (jizerské souvrství, střední turon). Stráň v jejich nadloží, podobně jako na třech dále na východ vymezených lokalitách, tvoří sprašová závěj. Spraše s polohami sprašových hlín obsahují místy jemná vápnitá pseudomycelia a cicváry (svrchní pleistocén).

Flóra:

Suché xerotermní stráně jsou porostlé suchými trávníky s válečkou prapořitou (společenstvo Scabioso ochrolencae-Brachypodietum pinnati) a řadou rostlin typických pro toto společenstvo - dobromysl obecná (Origanum vulgare) nebo řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) a roztroušenými keři a stromy (švestka domácí, trnovník akát, jilm habrolistý, trnka obecná, svída krvavá, řešetlák počistivý, hloh a další). Významný je výskyt několika zvláště chráněných rostlin patřících mezi ohrožené druhy - hořec křížatý (Gentiana cruciata), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Rostou zde ale i vzácné zárazy – např. atraktivní záraza žlutá (Orobanche lutea).

sasanka lesní

záraza vyšší

Fauna:

Suché stráně jsou obývané řadou teplomilných druhů živočichů. Velmi významná jsou společenstva bezobratlých živočichů, především hmyzu. Např. hořec křížatý je živnou rostlinou pro velmi vzácného druhu motýla, kriticky ohroženého modráska hořcového Rebelova (Maculinea alcon rebelii). Jeho housenky se vyvíjejí nejprve v poupatech této rostliny a později žijí v zemních mraveništích, kde se živí mravenčími larvami. Na jiných rostlinách se zase vyvíjí naši dva otakárci, fenyklový žijící na rostlinách mrkvovitých (Papilo machaon) a ovocný (Iphiclides podalirius) živící se listy růžokvětých dřevin (hloh, trnka, švestka). Nedávno zde byl zjištěn výskyt drobného ale rychle běhajícího broučka svižníka německého (Cicindela garmanica), který je dnes znám jen z několika málo míst České republiky. Občas zde lze zahlédnout cikádu chlumní (Cicadetta montana) nebo černě zbarvenou jedovatou majku (Meloe rugosus).

Ze vzácných obratlovců se zde vyskytují ohrožení plazi užovka hladká (Coronella austriaca) a ještěrka obecná (Lacerta agilis).

ještěrka obecná

otakárek ovocný

Lokaliazce PP Na Oboře 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt