Přírodní památka Osinalické bučiny

Lokalizace:  Jihovýchodní svahy vrchu Skaliska blíže Osinalického sedla, 1 km severovýchodně obce Medonosy.
Katastrální území:  Zakšín, okres Česká Lípa
Výměra:  7,5138 ha
Nadmořská výška:  265–342 m
Vyhlášeno:  2002

 

Motiv ochrany

CHÚ bylo zřízeno k ochraně porostů bučin na vápnitých pískovcích, s výskytem ohrožených druhů rostlin, především vstavačovitých. Jedná se o ojedinělý výskyt na území CHKO.

Geologie

Podklad je tvořen slabě až středně zrnitými vápnitými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve. Jako půda se zde uplatňuje pararendzina s kambizemí ve svrchní poloze s šedou jílovitohlinitou skletovitou zeminou hrudkovité struktury a s občasnými menšími balvany původní horniny.

Květena

Rostlinný pokryv území je tvořen vápnomilnými bučinami (Cephalanthero-Fagenion). Větší část porostů je v terminální fázi vývoje, jedná se tedy o vzrostlý bukový les s nevýznamným zastoupením keřů a mladých stromů. Bylinné patro dosahuje jen nízké pokryvnosti, zjištěny byly četné vstavačovité rostliny – vstavač nachový (Orchis purpurea), korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). Charakteristický je též výskyt druhů dubohabřin a teplomilných doubrav, zaznamenány byly např. ostřice prstnatá (Carex digitata), o. horská (C. montana), hrachor černý (Lathyrus niger) a medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum).

Zvířena

Zvířena tohoto území nebyla doposud podrobněji sledována. Díky dostatku doupných stromů v území hnízdí např. holub doupňák (Columba oenas).

Péče

Je třeba podporovat výskyt listnatých dřevin a zcela odstranit borovici vejmutovku (Pinus strobus). Doporučeným obnovním postupem je jednotlivý či skupinový výběr a využití přirozené obnovy. Vhodné je částečné rozvolnění zápoje v místě výskytu světlomilnějších ohrožených druhů.

Lokaliazce PP Osinalické bučiny

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt