Přírodní památka Pod Hvězdou

Lokalizace:   louka na údolním prameništi asi 1 km jižně od osady Litice
Okres Česká Lípa
Katastrální území: Litice
Výměra: 1,8868 ha
Nadmořská výška:  314–320 m n. m.
Vyhlášeno: 2001

 

Charakteristika území:

Přírodní památka Pod Hvězdou leží v ohybu údolí Litického potoka 1 km jižně od osady Litice a 500 m severně od osady Hvězda náležející k Obci Blíževedly. Nachází se ve výšce 314-320 m n. m. na dně ústí úzkého a hlubokého pískovcového údolí, které se zde severním směrem široce otevírá do rozlehlé pánve. Jádrová část území je tvořena mokřadními loukami s porosty keřových vrb a dalších dřevin na prameništi s několika uměle vytvořenými tůňkami. Zbývající část památky je tvořena suchou květnatou loukou s navazujícími porosty náletových dřevin.

Předmět a cíl ochrany:

Posláním přírodní památky je ochrana mokřadních společenstev a na ně vázaných druhů rostlin a živočichů. Jedná se především o ekosystémy vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, vegetace vysokých ostřic a drobné tůňky na prameništi. Rostliny i živočichové jsou ohroženy zejména postupným zarůstáním otevřených lučních partií náletovými dřevinami i konkurenčně silnějšími bylinami. Dochází tak k zastínění jejich stanovišť a oslabování jejich vitality.

Péče o toto území je tedy zaměřena hlavně na pravidelné kosení lučních porostů a odvážení pokosené hmoty z těchto ploch. Tím se zamezí přílišnému hromadění organické hmoty poskytující živiny nežádoucím rostlinám (např. kopřivám). Průběžně se odstraňují náletové dřeviny a čistí drobné tůňky od nánosů sedimentu.

Geologie:

Svahy a skalní stěny nad údolní nivou budují převážně středně až hrubě zrnité, výše hrubozrnné křemenné pískovce kvádrové se slabě zastoupenou jílovitoprachovitou základní hmotou. Místy jsou pískovce i slínité, do podloží zjemňují a přibývá jim vápnité složky. Zcela ojediněle se v této části spodní pískovcové sekvence jizerského souvrství (střední turon) mohou vyskytnout slabé litologicky odlišné vložky (např. vápnité). Údolní niva s mokřadem, která navazuje na ohyb Litického potoka, je tvořena písčitými a hlinitopísčitými sedimenty. Pod zčásti využívaným prameništěm při jejím východním okraji lze předpokládat malý výskyt zemité slatiny (holocén). Lokalita leží na jižním okraji středohorského zlomu, označovaného zde jako úštěcký. Vliv tektonického porušení pískovců se projevuje výskytem četných pramenů, které umožňují existenci zdejšího mokřadu.

Flóra:

Mokřadní louky jsou tvořeny především porosty ostřic (hlavně ostřice ostrá – Carex acutiformis), tužebníku jilmového (Filipendula ulamria) a roztroušenými porosty vrby ušaté (Salix aurita) a vrby popelavé (Salix cinerea). Významný je výskyt zvláště chráněných druhů rostlin zařazených v kategorii ohrožené druhy, a to prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a upolínu nejvyššího (Trollius altissimus).

prstnatec májový tůňka
Fauna:

Ve květech krvavce totenu (Sanguisorba officinalis) se vyvíjejí housenky dvou silně ohrožených zvláště chráněných druhů motýlů, modráska očkovaného (Maculinea teleius) a modráska  bahenního (Maculinea nausithous), objevených na území památky teprve v roce 2006. V malých tůňkách, které zde vytvořila Správa CHKO Kokořínsko, probíhá vývoj larev několika silně ohrožených druhů obojživelníků - rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina), čolek horský (Triturus alpestris) a čolek obecný (Triturus vulgaris).

modrásek očkovaný

užovka obojková

Lokalizace PP Pod Hvězdou

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt