Přírodní památka Ronov

Lokalizace:  Vrchol a svahy kopce Ronov (552,4 m n. m.), 1800 m severovýchodně od obce Blíževedly.
Katastrální území:  Blíževedly (okres Česká Lípa)
Výměra:  8,7292 ha
Nadmořská výška:  460–523 m
Vyhlášeno:  1995
Motiv ochrany

Předmětem ochrany je zachovalý suťový les s rozsáhlými suťovými poli (kamennými moři) na svazích Ronova. Na vrcholu na vyvřelinách a na zřícenině hradu roste xerotermofilní vegetace příbuzná vegetaci vulkanických kopců Českého středohoří.

Geologie

Solitérní čedičový kužel je na vrcholu tvořen třetihorním (miocenním) nefelinickým bazanitem, podobně jako drobná žíla v tělese vulkanické brekcie na nižším svahu vrchu. Svahy kopce, ve kterých se vyskytuje ještě několik drobných vulkanitů, tvoří svrchnokřídové vápnité jílovce ponejvíce se slabými vložkami prachovitých pískovců, řidčeji polohami křemenných pískovců (březenské souvrství, svrchní coniak). Tento litologický vývoj je příčinou výskytu častých recentních i subrecentních sesuvů. Příkré svahy pod vrcholem jsou nepravidelně lemovány sutěmi, místy až charakteru kamenných moří (pleistocén), níže jsou svahy zakryty soliflukčními kamenitými až balvanitými sedimenty. Z tektonického hlediska leží Ronov při severním okraji více než 2 km širokého pásma středohorského zlomu, označovaného v této části jako zlom úštěcký.

Květena

Vulkanický kužel Ronova je pestrou vegetační mozaikou s velkou diverzitou odpovídající poměrům v Českém středohoří (kam také přírodovědně náleží). V území se vyskytují lesní porosty a xerotermofilní skalní, travinná, keřová a lemová společenstva. Z lesních porostů jsou to především habrové doubravy (svaz Carpinion)a suťové javořiny (svaz Tilio-Acerion), které pokrývají převážnou část chráněného území. Na úpatí vrchu přecházejí v kulturní smrčiny. Na vrcholu jsou fragmenty teplomilné břekové doubravy (Sorbo torminalis-Quercetum). Společenstva křovin tvoří trnka, ptačí zob, hlohy, růže, na vrcholu i společenstvo s třešní křovitou (Prunetum fruticosae) a jejím křížencem Cerasus x eminens a se skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus). Zajímavá jsou i společenstva skalních spár a zbytků zdí hradní zříceniny na vrcholu, kde roste např vzácnější strošek pomněnkový (Lappula squarrosa) a typické druhy skalních stepí, např. kostřava sivá (Festuca pallens) nebo česnek chlumní (Allium senescens). Na suti na severovýchodním svahu roste společenstvo s osladičem obecným (Polypodium vulgare) a s nepůvodním kakostem oddenkatým (Geranium macrorrhizum). Na jihozápadní straně kopce pod lesem je komplex velmi cenných suchých luk (Potentillo albae-Festucetum rubrae) a vlhkých luk ze svazu Molinion s hojnou hadilkou obecnou (Ophioglossum vulgatum), žluťuchou lesklou (Thalictrum lucidum), smldníkem jelením (Peucedanum cervaria), prvosenkou jarní (Primula veris) apod.

Zvířena

Území svým charakterem patří k Českému středohoří, čemuž také odpovídá složení fauny. Ze zajímavých druhů živočichů lze jmenovat např. střevlíka Leistus montanus vázaného na sutě či vzácnou žížalu Allolobophora eiseni, která indikuje zachovalé původní listnaté porosty a na území České republiky je známa pouze z několika lokalit. Více vzácných a pozoruhodných druhů lze najít mezi pavouky. Velmi pestrá nabídka druhů stromů a keřů se rovněž projevuje mimořádně druhově bohatými společenstvy arborikolního hmyzu, zejména křísů a ploštic (např. vzácný kněz Elasmostethus minor vázaný na zimolezy a různé druhy klopušek rodu Psallus). Z obratlovců je zajímavý výskyt užovky hladké (Coronella austriaca).

Využití

Pro obtížný přístup je les v chráněném území hospodářsky prakticky nevyužitelný a má zejména půdoochrannou funkci. Ochranářsky cenná jsou však křovinná společenstva, a proto se pro jejich ochranu provádí odstraňování běžných křovin, jako je šípek, hloh a slivoň trnitá.

Poznámka

Přírodovědně cenné jsou i bílé stráně na úpatí kužele Ronova, silně již zarůstající keři, a navazující komplex mokřadů a slatinných luk, který však již leží těsně za hranicí CHKO.

Lokaliazce PP Ronov

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt