Přírodní památka Špičák u Střezivojic

 

Lokalizace:  Skalní jehla 500 m východně od obce Střezivojice.
Katastrální území: Střezivojice (okres Mělník)
Výměra:  0,11 ha
Nadmořská výška: 375–390 m
Vyhlášeno: 1999

 

Motiv ochrany

Skalní jehla (asi 13 m vysoká) z kvádrovitých pískovců prosycených oxidy železa.

Geologie

Skalní útvar tvoří převážně hrubozrnné křemenné pískovce a kvádrové až štěrčíkové slepence svrchní části jizerského souvrství (střední–svrchní turon), prostoupené množstvím červeno- a rezavohnědě až černošedě zbarvených železitých inkrustací (železité pískovce, často až limonit). Ty mají nejrůznější bizarní formy – nepravidelně zvlněné a zprohýbané, subhorizontální laminární a páskové struktury (zčásti závislé na průběhu zrnitostně odlišných partií), koncentrické a kruhové formy a limonitové ”kamenné růže”. Okolní plošiny jsou pokryty sprašemi a sprašovými hlínami. V nižší části svahů jsou písčitá a hlinitopísčitá deluvia.

Květena

Na ploše přírodní památky roste smíšený les s velkým zastoupením listnatých dřevin, hlavně buku lesního (Fagus sylvatica) a habru obecného (Carpinus betulus).

Zvířena

Vzhledem k charakteru a velikosti území nebyla sledována.

Využití

Vlastní přírodní památka (skalní útvar) je ponechána samovolnému vývoji s občasným odstraňováním náletu.

Lokalizace PP Špičák u Střčzivojic

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt