Přírodní památka Stráně Truskavenského dolu

Lokalizace:  Severní horní okraj střední části Truskavenského dolu v délce 500 m, 1 km jihovýchodně od Sitného, 2,5 km západně od Kokořína.
Katastrální území:  Truskavna (okres Mělník)
Výměra:  0,5345 ha
Nadmořská výška:  255–265 m
Vyhlášeno:  2001

 

Motiv ochrany

Chráněným územím je pruh na hranách pískovcových skal, kde žijí vzácné teplomilné rostliny a živočichové.

Geologie

Skalní defilé nade dnem dolu je tvořeno středně zrnitými a středně až hrubě zrnitými křemennými pískovci, hrubnoucími do nadloží, s velmi slabě zastoupenou prachovitojílovitou základní hmotou (střední turon). Nejvyšší hrubozrnná spodní část sekvence je morfologicky kryta výrazným stupněm hlinitopísčitých svahovin, podobně jako v nadloží jsou jemnozrnné vápnité pískovce, zčásti se slabou jílovitou příměsí, nerovně deskovitě odlučné. Tyto jsou součástí svrchní pískovcové sekvence jizerského souvrství (střední–svrchní turon), tvořené několika cykly nižšího řádu, hrubnoucími do nadloží. K jednomu z nich patří středně až hrubě zrnité pískovce, které vystupují z holocenních deluvií pod horní hranou svahu.

Květena

Plošiny a hrany skal s výstupy vápnitých pískovců jsou porostlé společenstvy teplomilných trávníků (Scabioso ochrolencae-Brachypodietum pinnati) s populacemi několika vzácných a ohrožených rostlin, a to zejména kosatce bezlistého (Iris aphylla), koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kavylu Ivanova (Stipa joannis), omanu srstnatého (Inula hirta), smldníku jeleního (Peucedanum cervaria) a kriticky ohrožené mochny skalní (Drymocalis rupestris). Na vrstvách kyselých pískovců rostou nenáročné běžné acidofilní rostliny, např. vřes obecný (Calluna vulgaris).

Zvířena

Z území jsou známy vzácné bezobratlé druhy živočichů, a to zejména pavouků. Žije zde např. sklípkánek hnědý (Atypus affinis) a především s. černý (A. piceus), jehož zdejší výskyt lze považovat za reliktní. Případ syntopického výskytu těchto druhů je v Čechách dosti ojedinělý.Z brouků tu žije na třezalce tečkované vzácnější mandelinka Chrysolina geminata.

Využití

V území je péče prováděna pouze formou občasného odstraňování náletu a monitoringu (sledování) populace kosatce, koniklece a mochny skalní.

Lokalizace PP Stráně Truskavenského dolu

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt