Přírodní památka Stříbrný vrch

Lokalizace:  Severozápadní část masívu Stříbrného vrchu, 1 km jižně obce Hvězda
Katastrální území:  Hvězda pod Vlhoštěm, okres Česká Lípa
Výměra:  1,8125 ha
Nadmořská výška:  420-440 m
Vyhlášeno:  2002

 

Motiv ochrany

V území je chráněn rozvolněný reliktní bor se vzácným společenstvem bezobratlých živočichů a geomorfologicky hodnotné skalní útvary.

Geologie

Pískovcové skály jsou tvořeny typickými kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve. V horních polohách skal jsou koncentrovány limonitické polohy, na úbočích skal se silně projevuje chemické a mechanické zvětrávání v podobě voštin a říms. Půdy jsou mělké kambizemě se svrchní vrstvou žlutošedé hlinitopísčité, slabě skeletovité zeminy.

Květena

Celé území je porostlé acidofilním borem sv. Dicrano-Pinion s rozvolněným stromovým patrem. Borovice lesní zde má charakteristický habitus, podmíněný místními půdními podmínkami. V bylinném patře se vyskytuje nejčastěji vřes obecný (Calluna vulgaris),bohatě vyvinuto je lišejníkové patro, tvořené ponejvíce dutohlávkami (Cladonia sp.div.). Významně zastoupeny jsou i holé pískovcové skály.

Zvířena

Území je významným refugiem společenstev bezobratlých živočichů obývajících holé pískovcové skály,porosty vřesu a lišejníků. Z významných druhů je možné jmenovat slíďáka Alopecosa fabrilis vyskytujícího se v ČR pouze na několika lokalitách v CHKO Kokořínsko.

Péče

Lesní pozemky jsou ponechány přirozenému vývoji, v území nejsou potřeba žádné zásahy.

Lokalizace PP Stříbrný vrch

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt