Přírodní památka Želízky

Lokalizace: Severní horní okraj údolí v délce 300 m 1,5 km severovýchodně od Dolní Zimoře, 1,3 km jihozápadně od Sitného.

Katastrální území: Dolní Zimoř (okres Mělník)

Výměra: 1,0471 ha

Nadmořská výška: 248–265 m

Vyhlášeno: 2001

Posláním této přírodní památky je ochrana teplomilných trávníků na hranách skal s výskytem ohrožených a vzácných společenstev typických pro tyto biotopy, včetně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů [např. kosatec bezlistý (Iris aphylla), koniklec luční (Pulsatilla pratensis)].

Jedná se zde o společenstva sv.Bromion erecti, as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnatum, mezernaté teplomilné trávníky s válečkou prapořitou na sprašových plotnách. Ze zajímavých druhů rostlin se tu vyskytují druhy charakteristické pro lesostepní společenstva tř. Festuco-Brometea, bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), ostřice jarní (Carex humilis), tolice srpovitá (Medicago falcata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), šalvěj luční (Salvia pratensis). Ze vzácnějších dřevin v památce roste jeřáb břek (Sorbus torminalis) a roztroušeně i jalovec obecný (Juniperus communis), který tu také byl v nedávné minulosti vysazen. Teplomilné trávníky přecházejí v kyselou doubravu, která je však značně invadována akátem. Z živočichů je významný výskyt vzácných bezobratlých druhů živočichů, zejména pavouků. Příkladem jsou vzácné termofilní druhy Abacoproeces saltuum a Zelotes aurantiacus.

V současnosti péče o toto území spočívá především v odstraňování náletu akátu, který zde potlačuje bylinné patro, resp. v podpoře populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin, především tedy kosatce bezlistého (Iris aphylla).

 

Náhed mapy přírodní památky Želízky

                                                                       

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt