Přírodní rezervace Hradčanské rybníky

Lokalizace: 1,3 km východně od obce Ralsko, část obce Hradčany
Okres: Česká Lípa
Katastrální území: Hradčany nad Ploučnicí
Výměra:   144.65 ha
Nadmořská výška: 237 -287 m. n. m.
Vyhlášeno: v roce     1967
Charakteristika území:

Jedná se o systém mokřadních biotopů na oligotrofní rybniční soustavě. Soustava 4 lesních rybníků různě velkých je propojena Hradčanským rybníkem. Z lesních biotopů jsou zde zastoupeny mokřadní olšiny a rašelinné brusnicové bory.

Důvody ochrany a péče:

Předmětem ochrany je ochrana cenné biocenozy typické pro dokeskou plošinu.

Pestrost biotopů umožňuje výskyt řady zcela ekologicky odlišných druhů. Pestrost je zachovávána především potlačováním sukcese kosením mokřadních porostů a výřezem dřevin. Společenstva otevřených trávníků a písčin jsou podporována netradičně, opakovaným

Mechanickým rozrušováním substrátu, např. rozježděním či rozšlapáním. Míra disturbance musí být ale vhodně zvolena, tak aby rostliny mohly dokončit svůj vegetační cyklus a intenzita zásahu pro ně nebyla likvidační..

Geologie:

Podklad tvoří svrchnokřídové pískovce zakryté čtvrtohorními fluviálními sedimenty. Půdy jsou zastoupeny  glejem organozemí.

Flóra:

Území je pestrou mozaikou biotopů, jak lesního tak nelesního charakteru. S přítomností vodních ploch  a gradientem velkosti se jedná o lokalitu s vysokou druhovou pestrostí a ekologickou tolerancí. Nalezneme zde jak druhy mokřadů, tak i druhy suchých stanovit vázané na písky. Lesní biotopy jsou reprezentovány olšinami, různé míry podmáčenosti, na ně navazují brusnicové borové rašelinné lesy přecházející v suché bory. Místy nalezneme i rašelinné smrčiny. V rašelinných lesích hojně nalezneme vlochyni bažinou, rojovník bahenní. Dominantou v bylinném patře bývá bezkolenec, který svou přítomností  naznačuje kolísavou hladinu podzemní vody během roku. V olšinách se hojně vyskytuje v místech se stagnující vodou rdest alpský, vrbina kytkokvětá nebo ďáblík bahenní a řadu druhů ostřic. Z kapradin je typický hojný výskyt kapradiníku bažinného. Výjimečný je výskyt drobné trávy odemky vodní rostoucí na břehu Hradčanského rybníka. Tento nenápadný druh má pouze 3 lokality v Čechách.

Oligotrofní charakter vod umožňuje výskyt řady vodních druhů rostlin náročných na čistotu vody. Patří k nim především rdesty, mezi vzácné obyvatele rybníku Držník patří např. rdest trávolistý nebo  rdest Zizův.

Na přechodu mezi lesními biotopy a volnou hladinou rybníků se na podmáčených místech vytvořily rašelinné biotopy, na suchých místech naopak místa s výskytem paličkovce nachového.V přítoku Hradčanského rybníka hojně nalezneme masožravý druh rosnatku okrouhlolistou a další druhy typické pro tento biotop.

Fauna:

Litorální porosty lesních rybníků jsou domovem řady druhů ptáků. Od drobných jako jsou rákosníci tak i po ty větší. Na rybníku Držník pravidelně hnízdí labuť velká, vzácně můžeme v jarních měsících pozorovat i jeřába popelavého. Tato oblast je také hnízdištěm čápa černého. V borových lesích můžeme za teplých letních večerů slyšet v okolí pasek lelka lesního.

V území bylo nalezeno 37 druhů měkkýšů. V letech 1989-1993 byl v území proveden podrobný lepidopterologický průzkum, celkem bylo zjištěno 698 druhů motýlů, z čehož 4 druhy byly zcela nové pro českou faunu, např. zavíječ pryskyřičný.

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt