Přírodní rezervace Kostelecké bory

Lokalizace:  Skalní hřbety pod vrchem Kostelec, 2 km severovýchodně obce Domašice
Katastrální území:  Tuhanec, okres Česká Lípa
Výměra:  55,125 ha
Nadmořská výška:  340-430 m
Vyhlášeno:  2003

 

Posláním této přírodní rezervace je ochrana rozsáhlých borových porostů reliktního charakteru s typickými společenstvy rostlin a živočichů.

Vegetace je zde tvořena acidofilními lesními společenstvy. Na hřbety a skalní hrany s mělkou vrstvou půdy jsou vázány bory asociace Dicrano-Pinetum, v malé míře se na méně exponovaných stanovištích vyskytují borové doubravy asociace Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum. Stromové patro obou společenstev je tvořeno borovicí lesní, v borových doubravách je navíc přimíšen i dub. Nápadný rozdíl mezi společenstvy je ve fyziognomii stromového patra - v reliktních borech jsou borovice nižší, často pokroucené a s nižším zápojem, naopak je zde hojně zastoupeno spodní patro mladších jedinců (toto v borových doubravách prakticky chybí). Obě jednotky mají též velmi podobný bylinný podrost, tvořený především borůvkou a několika dalšími acidofyty. Pouze na extrémních stanovištích v borech je místy výrazněji vyvinuto mechové a lišejníkové patro. Z významnějších rostlinných druhů se v rezervaci vyskytuje psamofilní druh kolenec Morisonův (Spergula morisonii) a horský prvek sedmikvítek evropský (Trientalis europaea).

Území je také významným refugiem pro společenstva bezobratlých živočichů obývajících porosty vřesu, lišejníků a přirozené borové lesy s dostatkem starých a odumírajících stromů. Vyskytuje se tu řada vzácných či ohrožených druhů především mezi pavouky, brouky a blanokřídlým hmyzem. V lesních porostech však byly pozorovány i chráněné druhy ptáků, a to dokonce silně ohrožený lelek lesní (Caprimulgus eurapaeus), sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum).

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  a Lesy České republiky, s. p., uzavřely dne 23. června 2006 dohodu o ponechání lesních porostů v této rezervaci samovolnému vývoji. Cílem uzavřené dohody je umožnit na vymezeném území uchování a obnovu přirozeně se vyvíjejících lesních ekosystémů a zajistit sledování jejich dalšího vývoje při maximálním omezení lidských vlivů. Přirozený vývoj podle této dohody v praxi znamená vyloučení veškeré výchovné, obnovní a nahodilé těžby, dále umělého obnovování porostů a rozšiřování lesní dopravní sítě. V dotčené lokalitě v současné době nejsou umístěna a v budoucnosti ani nebudou zřizována žádná krmná zařízení. Lov zvěře zde však není omezen. Největším přínosem tohoto projektu je průběžný monitoring a podrobný lesnický výzkum lokality. Poznatky, které zde budou díky průběžnému monitoringu získány, budou následně využity zejména k rozvoji přírodě blízkých forem lesního hospodaření a stanovení péče o chráněná území.

Lokaliazce PR Kostelecké bory 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt