Agroenvironmentálně-klimatická opatření

Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) jsou součástí Programu rozvoje venkova (s platností pro roky 2014-2020), a to jeho Osy II. – Zlepšování životního prostředí a krajiny. AEKO má za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.

Základní podmínkou pro poskytování plateb v rámci AEKO je uzavření pětiletého závazku a v rámci tohoto závazku každoroční podávání žádosti o poskytnutí dotace, splnění požadavku minimální výměry pro podání žádosti o zařazení a také respektování společných podmínek pro žadatele v AEKO jako jsou např.:

 • podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (zachování krajinných prvků – mezí, teras, stromořadí, atd.; pěstování širokořádkových  plodin na půdních blocích se sklonitostí nižší než 12°; zapravení kejdy nebo močůvky nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci; nesmí dojít ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda; nesmí dojít k pálení bylinných zbytků na půdních blocích),
 • minimální požadavky na používání hnojiv,
 • minimální požadavky na používání přípravků na ochranu rostlin,
 • minimální požadavky na údržbu travních porostů,
 • minimální požadavky na seč nebo pastvu.

Dotace má formu platby poskytované jako sazba v Kč/ha.

 

AEKO ve zvláště chráněném území zajišťuje podopatření Ošetřování travních porostů s následujícími tituly:

 • Obecná péče o extenzivní louky a pastviny
 • Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
 • Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
 • Horské a suchomilné louky hnojené
 • Horské a suchomilné louky nehnojené
 • Trvale podmáčené a rašelinné louky
 • Ochrana modrásků
 • Ochrana chřástala polního
 • Suché stepní trávníky a vřesoviště
 • Druhově bohaté pastviny

Nadstavbové tituly na travních porostech vymezují dopředu na jednotlivé půdní bloky v Registru půdy (LPIS) orgány ochrany přírody. Pokud vyhovují dané požadavky titulu i péči o konkrétní biotop ze směrnice o stanovištích, pak je na půdním bloku označena nabídka příslušného nadstavbového titulu. Orgány ochrany přírody mají navíc v rámci jednotlivých titulů dostatečný prostor k úpravě požadavků na zemědělce dle potřeb konkrétní lokality. Jedná se např. o volbu z různých termínů sečí či pastvy, zákazy hnojení, ponechání neposečených pásů, posuny seče, vynechání jedné ze sečí – v případě dvojsečného dotačního titulu, nutnost souhlasu orgánu ochrany přírody k provádění mulčování, obnově travních porostů, přísevu travních porostů, smykování, regulace likvidace nedopasků apod. 

Výše platby je stanovena jako 100% kompenzace ztráty příjmů ze snížené produkce.

Podporované činnosti jsou náhrada újmy (snížení produkce) vzniklé daným způsobem hospodaření (omezení hnojení atd.). Žadatelé musí dodržovat určité podmínky (termín a intenzitu seče či nechat spásat porosty určitým druhem hospodářských zvířat dle zařazení do příslušného titulu).

Žádost o zařazení do AEKO opatření je třeba podat do 15. 5. prvního roku pětiletého období na místně příslušnou Zemědělskou agenturu - pozemkový úřad. Žádost o poskytnutí dotace se podává každý rok pětiletého závazku do 15. 5. daného roku také na toto pracoviště.

Další informace o programu najdete na stránkách www.dotace.nature.cz nebo na www.szif.cz.

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt