Krajinotvorné programy MŽP

Tento dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů na vlastní realizaci opatření. Program je zaměřen na provádění drobného managementu a dělí se na tři samostatné podprogramy lišící se vzájemně způsobem financování a rozsahem prováděných opatření.

A) Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.  

B) Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí.

C) Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy.

Správa CHKO Kokořínsko administruje v rámci PPK pouze opatření realizovaná z Podprogramu pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. Podprogramem podporovaná opatření realizuje Správa CHKO prostřednictvím vybraných zhotovitelů, se kterými uzavírá smlouvy o dílo. Přednostně jsou oslovováni vlastníci či nájemci dotčených pozemků a v případě jejich nezájmu či nemožnosti splnění managementu vycházejícího z plánu péče či potřeb předmětů ochrany daného území, jsou kontaktováni jiní zhotovitelé. Velkou výhodou opatření prováděných v rámci tohoto podprogramu, oproti jiným programům, je jejich cílenost, neboli možnost přesně stanovit konkrétní management.

Podprogram podporuje následující opatření:

  • vyhotovení plánů péče a zeměměřické práce,
  • údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v  chráněných územích,
  • opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů působících v chráněných územích,
  • opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu byla chráněná území zřízena nebo existenci zvláště chráněného druhu.
 
realizované projekty z PPK

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí České republiky poskytuje investiční i neinvestiční prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů především na realizaci adaptačních opatření zmírňující dopady klimatické změny a specifických opatření ve vztahu k zvláště chráněným územím, ptačím oblastem, evropsky významným lokalitám a zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů. V rámci POPFK se počítá s rozdělením řádově desítek milionů korun ročně.

Program se dělí na podprogramy, které se liší předmětem podpory a možnými žadateli:

115 162 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit,

115 163 – Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,

115 164 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy,

115 165 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy,

115 166 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy,

115 167– Zajištění podkladových materiálů pro zlepšování přírodního prostředí a monitoring krajinotvorných programů.

Podprogramy 115 164 - 6 jsou žadatelsky otevřené a realizace je možná na celém území ČR. U ostatních podprogramů může být žadatelem AOPK ČR nebo správa NP a realizace je omezena na konkrétní území. Sběrnými místy pro podprogramy 115 164 - 6 jsou krajská střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která žádosti posoudí a následně MŽP doporučí opatření vhodná k realizaci.

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)

Podprogram je součástí  programu Rozvoj a obnova mat. a tech. základny systému řízení MŽP. Poskytuje investiční i neinvestiční prostředky pro realizaci činností na pozemcích ve zvláště chráněných územích, jejichž vlastníkem je stát. Podprogram rozděluje každým rokem cca 100 mil. Kč.

MaS slouží k zajištění povinností vlastníka pozemků, které jsou dané platnými zákony ČR (především zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a zákonem č. 289/2005 Sb., o lesích) a pro realizaci činností, které vyplývají z platných plánů péče o dané zvláště chráněné území (ZCHÚ). Z podprogramu lze financovat pouze akce, které budou prováděny nejen v ZCHÚ, ale zároveň na pozemcích ve vlastnictví státu, s nimiž hospodaří Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správy národních parků a Správa jeskyní ČR.  Tyto organizace uzavírají s různými subjekty (fyzické, právnické osoby, neziskové organizace aj.) smlouvy o dílo, na základě kterých je akce realizována. Podprogram je určen pro opatření investičního i neinvestičního charakteru,  jednoleté i víceleté akce.

Podprogram podporuje následující opatření:

  • vyhotovení plánu péče o ZCHÚ a jeho ochranné pásmo,
  • zpracování lesního hospodářského plánu v ZCHÚ a v jeho ochranném pásmu,
  • zajištění dokumentů a podkladů nutných k provozu vodního díla na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,
  • údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,
  • opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,
  • opatření zajišťující existenci částí přírody pro jejichž ochranu bylo ZCHÚ vč. jeho ochranného pásma zřízeno.
 • Další informace k uvedeným programům najdete na stránkách www.dotace.nature.cz.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt