Operační program Životní prostředí

 

Operační program Životní prostředíOperační program Životní prostředí 2014 – 2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je zprostředkujícím subjektem (příjímá a hodnotí žádosti) pro prioritní osu 4 "Ochrana a péče o přírodu a krajinu".

Hlavním cílem prioritní osy 4 je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Dílčí cíle zahrnují zachování a obnovu ekosystémů a  jejich služeb, boj s nepůvodními invazními druhy a snahu o odvrácení úbytku biologické rozmanitosti. Prioritní osa 4 zahrnuje čtyři specifické cíle:

  • 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
  • 4.2 - Posílit biodiverzitu
  • 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
  • 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Žádosti se podávají na základě výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu / specifický cíl. Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 250 000 Kč bez DPH. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace. Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti.

Podrobnější informace najdete na stránkách Finanční nástroje v ochraně přírody a krajiny a OP ŽP.

Máte-li zájem o konzultaci, obraťte se na pracovníky Oddělení péče o přírodu a krajinu.

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt