Zarząd PK Kokořínsko – Máchův kraj >> Správa CHKO Kokořínsko

Zarząd PK Kokořínsko – Máchův kraj

Zarząd PK Kokořínsko – Máchův kraj
Adresa: Česká ul. 149 276 01 Mělník
+420 315 728 061, +420 315 628 293 (ved.)
+420 315 728 077
kokorin@nature.cz

Obszar České křídové tabule (Czeskiej płyty kredowej) o wyjątkowej geomorfologii związanej z występowaniem piaskowców ciosowych. Podstawowe rysy rzeźby definiuje stosunek dwóch głównych grup utworów powierzchniowych: płaskowyżów oraz głębokich, często kilkupiętrowych dolin na których brzegach powstały skalne miasta. Na skutek selektywnego wietrzenia powstały skalne wieże oraz liczne mezo i mikro  utwory o takich kształtach i rozmiarach,  jakich nie sposób znaleźć na żadnym innym obszarze piaskowcowym Czeskiej Republiki. Najbardziej znane są  „skalne pokrywki” powstałe na piaskowcu gruboziarnistym, tzw. „plastry miodu”.Dominanty krainy tworzą magmowe skały wylewne, które budują  fonolitowe, bazaltowe lub trachitowe  wzgórza o kształtach stożków  lub kopuł. (Vlhošť - 614m n.p.m., Ronov - 552m n.p.m., Vrátenská hora - 507m n.p.m. ).

Charakterystyczne cechy morfologii terenu, wraz z oddziaływaniem sąsiedniego ciepłego Połabia, stwarzają tu wyjątkowo urozmaicone warunki klimatyczne. W ich wyniku znajdziemy tu gatunki roślin od ciepłolubnych (na resztkach naskalnych stepów) po zimnolubne (w rejonach  inwersji temperatury). Doliny potoków  Liběchovky i Pšovky charakteryzują się występowaniem zbiorowisk wilgotnych łąk, mokradeł oraz  otwartych toni wodnych. Tutejsze zbiorowiska mokradeł zostały, w listopadzie 1997 roku, włączone do obszarów chronionych  w ramach Konwencji Ramsarskiej. W  ich biotopach występują  gatunki roślin  i zwierząt ujęte w Czerwonej Księdze Zagrożonych Gatunków.

72% obszarów leśnych budują  drzewostany o naturalnym składzie gatunkowym. Duże zalesienie  oraz tradycyjnie niewielkie zaludnienie  tego regionu, powoduje iż jego przyroda jest dobrze zachowana i  wyjątkowo piękna. Malowniczości i romantyzmu dodają tej krainie, często występujące obiekty dawnej architektury : drewnianej, wykonanej z pruskiego muru i murowanej. Przykładem tego może być znany gród Kokořín.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 2014
Rozloha: 410 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 1. PP Ronov
2. PR Vlhošť
3. PP Pod Hvězdou
4. PP Stříbrný vrch
5. PP Husa
6. PP Martinské stěny
7. PR Kostelecké bory
8. PR Mokřady horní Liběchovky
9. PP Deštenské pastviny
10. PP Kamenný vrch u Křenova
11. PP Osinalické bučiny
12. PP Prameny Pšovky
13. PP Špičák u Střezivojic
14. PP Černý důl
15. PP Kokořínský důl
16. PR Mokřady dolní Liběchovky
17. PP Stráně Hlubokého dolu
18. PP Želízky
19. PP Stráně Truskavenského dolu
20. PP Na Oboře
21. PP Mrzínov
Jiné údaje: V působnosti Správy CHKO Kokořínsko jsou dále:

Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala,  Novozámecký rybník,  Polabská černava,  Hrabanovská černava,  Velký a Malý Bezděz,  Čtvrtě,  Libický luh,  Kněžičky  a  Žehuňský rybník

Národní přírodní památky Peklo,  Holý vrch,  Swamp,  Slatinná louka u Velenky,  Klokočka,  Rečkov,   Radouč, Kopičácký rybník a V jezírkách.

Maloplošná zvláště chráněná území na pozemcích určených pro účely obrany státu: Přírodní rezervace Hradčanské rybníky
Zarząd PK Kokořínsko – Máchův kraj

Zarząd PK Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt