Ekologická výchova - EVVO

EVVO (= ekologické vzdělávání, výchova a osvěta)

Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. Smyslem je dosažení takového stavu, aby lidé byli objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí, aby byli schopni pochopit širší souvislosti jevů a problémů a díky získaným znalostem a dovednostem byli motivováni k pozitivním změnám, které povedou k funkčnímu prostředí kolem nás a k jeho zachování i pro příští generace.

Cílovou skupinou jsou všichni bez ohledu na věk nebo vzdělání!

Ekologická výchova a vzdělávání je nedílnou součástí činnosti Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Sice na našem území není specializované středisko ekologické výchovy, ale do EVVO se zapojuje většina pracovníků Správy – prostřednictvím přednášek, průvodcovskou činností nebo přípravou informačních materiálů pro širokou veřejnost.

 

EVVO pro veřejnost

Hlavním cílem je seznámit obyvatele regionu (ať již trvalé nebo víkendové) a turisty s místními zajímavostmi a zvláštnostmi a zároveň poukázat na hodnoty zdejšího území a vysvětlit proč je daná oblast chráněna a jak nejlépe se zde chovat.

EVVO pro veřejnost je zajišťováno následující činností:

 • pro zájemce jsou pořádány tématicky zaměřené exkurze po území CHKO s odborným výkladem (např. botanicky zaměřené exkurze nebo exkurze po předem domluvené trase – záleží na počtu zájemců a na způsobu dopravy po CHKO) – aktuálně pořádané akce naleznete zde.
 • zároveň jsou každoročně pořádané akce pro veřejnost a různá zájmová sdružení (např. Setkání s Dětmi Země - 4x do roka proběhne setkání, v rámci kterého se sečou mokřadní louky, čistí se tůňky a studánky nebo se odstraňují náletové dřeviny; podobně probíhá 2x do roka setkání s Hnutím Brontosaurus a s Klubem ochránců přírody Mělnicka). Jednou ročně jezdí pomáhat zdejší přírodě i zájemci z Holandska nebo se zapojuje i firemní sektor v rámci teambuildingových akcí.

 • do terénu jsou umísťovány informační tabule, které popisují jednotlivá maloplošná zvláště chráněná území
 • pro návštěvníky jsou zřizovány naučné stezky (textové průvodce je možné si stáhnout z našich webových stránek)
 • jsou vydávané informační materiály, které jsou k dostání v sídle Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (skládačka Památné stromy, Lidská sídla, Mokřady Pšovky a Liběchovky, aj.)
 • veřejnost je informována o dění na Správě prostřednictvím informačního zpravodaje SOSNA, který je vydáván ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník
 • terénní stanice Správy v Kokořínském dole je využívána pro výchovné pobyty základních i středních škol a pro školní výukové programy

 

EVVO pro školy

Základním cílem environmentálního vzdělávání a výchovy další generace je naučit ji žít podle principů (trvale) udržitelného rozvoje.

To znamená:

 • vytvořit dětem a mládeži základní podmínky pro získávání dovedností a znalostí o zákonitostech biosféry, o vztazích člověka a prostředí, o vývoji a problémech současné civilizace i o možnostech a způsobech jejich řešení,
 • zdůrazňovat souvislosti mezi poznatky a domýšlet možné důsledky jednání a chování a programově utvářet postoje k osobní odpovědnosti za stav životního prostředí,
 • pěstovat dovednosti a návyky žádoucího jednání a chování v přírodním prostředí,
 • rozvíjet úctu a cit k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi,
 • motivovat k aktivnímu zapojení do péče o životní prostředí.

(citace: Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice)

EVVO pro školy je v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj zajišťována následující činností:

 • jsou pořádány tématické přednášky (je možno domluvit si všeobecnou přednášku o CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, nebo tematicky zaměřené přednášky)
 • ve spolupráci se školami je na 22.4. - Den Země pořádána akce “Ukliďme svět”, akce se koná ve spolupráci s Českým svazem ochrany přírody a uklízí se nejznámější a nejpoužívanější turistické stezky po CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
 • jsou připravovány exkurze do přírody, spojené s odborným výkladem od pracovníků Správy; v rámci exkurzí jsou pro děti připravené i pracovní listy, na nichž si mohou ověřit své znalosti
 • ve spolupráci se školami jsou pořádány další různé akce a soutěže 
 • pracovníci Správy jsou i konzultanty bakalářských a diplomových prací

Nabízené přednášky a exkurze je možné začlenit do rámcových vzdělávacích programů (vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a jeho svět aj. nebo použít v průřezových tématech – zejména v environmentální výchově).

 

Průvodcovská služba a přednášky jsou zajišťovány pracovníky Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj zdarma!

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt