Horolezectví - lezení po pískovci

Historie

Kokořínsko sice leží ze všech pískovcových oblastí nejblíže od Prahy, pro řídký výskyt atraktivních vysokých skalních věží se však nikdy nestala tak populární lezeckou oblastí, jako například Prachovské skály nebo Adršpašsko-Teplické skály.

Kromě toho, že jsou zdejší věže a stěny nízké, jsou také často ukryty v úzkých lesnatých roklích, kde se déle drží chlad a vlhkost. Tyto faktory činní ze zdejších skal málo atraktivní objekty pro sportovní lezení. Oblast je tak využívána především milovníky přírody s romantickou duší, kteří dokáží ocenit jedinečnost této oblasti, nebo naopak málo zkušenými lezci a začátečníky, kterým vyhovuje malá výška objektu a dostatek nenáročného terénu. Pro svá specifika však může být zdejší pískovec také dost záludný. Mnohé stěny a věže jsou trvale zastíněné v úzkých hlubokých roklích nebo v lesních porostech, což má vliv na jejich zvýšenou vlhkost, a tedy špatnou soudržnost nebo kluzkost.

 

Vybraná pravidla pískovcového lezení

Při pískovcovém lezení by mělo být samozřejmostí dodržování základních pravidel vydaných Českým horolezeckým svazem, které přispívají jednak k ochraně skal i okolní přírody, tak i k bezpečnosti samotných lezců. Občas dochází k dílčím úpravám těchto pravidel, ale mnohá omezení vyplývají přímo ze zákona nebo z dalších předpisů (vyhláška o zřízení konkrétního chráněného území, správní rozhodnutí, apod.).

 

Jedná se otyto zásady:

 1. Nesmí se odstraňovat nebo jinak narušovat dřeviny, ani jiným způsobem narušovat vegetační kryt (porosty mechů a lišejníků) na vrcholech skal, skalních spárách, terasách, apod. z důvodu úpravy horolezeckých cest.
 2. K přístupu ke skalám užívat lesní a turistické cesty; tam, kde nejsou vyznačeny, volit přístup tak, aby nedocházelo k poškozování povrchu půdy a její následné erozi.
 3. Horolezci jsou povinní chovat se šetrně ke všem složkám životního prostředí, zachovávat klid, maximálně šetřit dochovaný stav skal a vegetační kryt.
 4. Na hranách skal a vrcholcích věží, které jsou přístupné pouze horolezeckou technikou se horolezci pohybují jen v nezbytně nutné míře v okolí vrcholových knížek a trvalých vrcholových zařízení pro slaňování (slaňovacích kruhů).
 5. Horolezci nesmí rušit hnízdění ptactva; zjištěná zahnízdění ptáků – včetně starých pobytových znaků – se hlásí přímo orgánu ochrany přírody nebo příslušnému správci skalní oblasti.
 6. Horolezci nesmí jakkoliv poškozovat a úmyslně měnit povrch skal (např. dřít skálu při manipulaci s lanem, rýt či vysekávat chyty, prorážet nedokonalé hodiny, používat jakékoliv chemické prostředky včetně magnesia, apod.)
 7. Na vodou nasáklých, zasněžených nebo zledovatělých pískovcových skalách se nesmí vykonávat horolezecká činnost vzhledem k malé pevnosti horniny a její mimořádné lámavosti působené zvýšenou vlhkostí.
 8. Při lezení na pískovci se nesmí používat obuv s tvrdou podrážkou poškozující pískovec (např. vibram), ani stoupací železa, apod.
 9. Horolezci nesmí slaňovat pomocí stromů a keřů s výjimkou nouzových případů, kdy trvalé vrcholové zařízení pro slaňování chybí, nebo je poškozeno a při ohrožení lidského života.
 10. Je nepřípustné používat jistící pomůcky porušující pískovec (např. vklíněnce, frendy, hexentry).
 11. Veškeré zajišťovací prostředky, výstroj a výzbroj horolezce musí být takové povahy a musí být používány takovým způsobem, aby nepoškozovaly skálu ani přírodní prostředí.
 12. Horolezecké cesty se prostupují vždy zdola. Je nepřípustné prostupování výstupové cesty s částečným nebo plným zajištěním shora nebo ze strany. Nepřípustné je také nahazování lana na skalní útvary (hroty). Horní jištění slouží jen pro zajištění dalších členů lanového družstva (zpravidla 3 osoby), přičemž lano smít být za postupu k vrcholu určeno jen k zajištění; jiný způsob použití lana při výstupu, zejména formou aktivní podpory s cílem pomoci při překonávání gravitace, je nepřípustný.

 

Výčet omezení na území CHKO Kokořínsko:

Níže uvedené výjimky ze zákazů uvedených v základních nebo bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území jsou zpravidla vázány na členy Českého horolezeckého svazu nebo mezinárodního svazu UIAA.

 

CHKO Kokořínsko

a) Velký Beškovský kopec - horolezecká činnost povolena od 15. června do 31. prosince.

b) Skalní útvar Čapská palice - horolezecká činnost zakázána.

c) Skalní hrádky celé oblasti - horolezecká činnost zakázána.

d) Lokality Kokořínsko a Roverské skály byly zařazeny do národního seznamu evropsky významných lokalit – je zakázáno jejich poškozování (§ 45b zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody) – zejména se jedná o stanoviště “středoevropských lišejníkových borů“. 

 

Přírodní rezervace

Kokřínský důl

Vyhláška MK č. 4628/53 ze dne 7. 11. 1953 – “Všechny skalní útvary jsou přísně chráněny. Je zakázáno lámání kamene a poškozování skal přitesáváním apod.”

Skalní útvar Pokličky - horolezecká činnost zakázána.

Planý důl - jehož území je vymezeno silnicí Střezivojice - Dobřeň - Jestřebice, údolím s modrou značkou do Hlučova a dále údolím Pšovky do Tubože, přes Tubožský dvůr a hřebenovou cestou zpět do Střezivojic - horolezecká činnost povolena od 1. července do 31. prosince.

Vlhošť

rozhodnutím Správy CHKO Kokořínsko č.j. 1295/96 ze dne 10. 10. 1996 je horolezecká činnost povolena od 1. července do 31. prosince se zákazem rozšířování již existujících horolezeckých cest a objektů a důrazem na dodržení zákazů plynoucích ze zákona o lesích.

vyhláška č. 1/98 ze dne 2. 2. 1998, jen s předchozím souhlasem Správy je možné provádět úpravy bloků – lze to tedy vztáhnout na stavění nových cest (stejné platí také u všech níže zmíněných památek).

Kostelecké bory

vyhláška č. 2/2003 ze dne 1. 4. 2003: jen s předchozím souhlasem Správy CHKO Kokořínsko je možné na těchto územích provozovat horolezectví. – Rozhodnutím Správy č.j. 00943/KK/E/06 ze dne 14. 8. 2006 zde nebyla horolecká činnost povolena – žádost podala ČHS.

Přírodní památky

Kamenný  vrch u Ktřenova, Špičák u Střezivojic, Husa

vyhlášky č. 1/99, 2/99 a 3/99  ze dne 15. 3. 1999: jen s předchozím souhlasem Správy CHKO Kokořínsko je možné na těchto územích provozovat horolezeckou činnost.

Stráně hlubokého dolu, Stráně Truskavenského dolu, Želízky

vyhlášky č, 3/2001, 4/2001 a 5/2001 ze dne 14. 2. 2001: jen s předchozím souhlasem Správy CHKO Kokořínsko je možné na těchto územích provozovat horolezeckou činnost.

Martinské stěny, Stříbrný vrch

 • vyhlášky č. 1/2002 a 2/2002 ze dne 19. 11. 2002: jen s předchozím souhlasem Správy CHKO Kokořínsko je možné na těchto územích provozovat horolezectví.
 • V PP Stříbrný vrhch byla rozhodnutím Správy č.j. 00943/KK/E/06 ze dne 14. 8. 2006 zde horolecká činnost povolena – žádost podala ČHS, ale byla stanovena řada usměrňujících podmínek.

Evropsky významná lokalita Jestřebsko – Dokesko – zařazena do národního seznamu:

Jedním z chráněných stanovišť jsou “středoevropské lišejníkové bory”, podle § 45b zákona o ochraně přírody (č. 114/92 Sb.) je zakázáno poškozování těchto území. Poškozením může být například odstraňování semenáčků i vzrostlých stromů borovice lesní a jiných rostlin ze skalních stěn a vrcholů věží a masivů, nebo jiné jejich poškozování.

 

Stručný přehled omezení:

 

Velký Beškovský kopec - povoleno od 15. 6.  – 31. 12.

Čapská palice- zakázáno

všechny skalní hrádky - zakázáno

Pokličky - zakázáno

Planý důl - povoleno od 1. 7. – 31. 12.

PR Vlhošť - povoleno od 1. 7. – 31. 12.

PR Kostelecké bory - zakázáno

PP Stříbrný vrch - pouze ČHS má povoleno do 1. 7. – 31. 12., zákaz nových cest (prvovýstupů)

PP Kamenný vrch u Krenova - zakázáno

PP Špičák u Střezivojic - zakázáno

PP Husa - zakázáno

PP Stráně Truskavenského dolu - zakázáno

PP Stráně Hlubokého dolu  - zakázáno

PP Želízky - zakázáno

PP Martinské stěny - zakázáno

NPP Peklo - není umožněno

NPR Břehyně - Pecopala - není umožněno – zákaz vstupu mimo vyznačené cesty      

Evropsky významné lokality Kokořínsko, 

Roverské skály, Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady - je zakázáno jejich poškozování 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt