Stavba studny a ČOV

Stavba studny a čistírny odpadních vod

Čerpání podzemních vod a vypouštění odpadních vod

 

Chystáte se stavět studnu a čerpat podzemní vody nebo uvažujete o odkanalizování Vašeho objektu?

Je Váš pozemek na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj?

Pak si nezapomeňte včas podat žádost o závazné stanovisko Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, které je pro tyto účely nezbytné.

Co by měla žádost obsahovat:

 1. Vlastní žádost*
 2. Hydrogeologický posudek
 3. Projektovou dokumentaci

*Vlastní žádost by měla obsahovat: kdo, co, kde (číslo parcely) a za jakým účelem chcete stavět/realizovat. Nezapomeňte na sebe uvést platný kontakt (email, telefon, korespondenční adresa), abychom Vás v případě nejasností mohli kontaktovat.

Problematika čistíren odpadních vod (ČOV)

Uvažujete o způsobu odkanalizování své novostavby? Nebo naopak o rekonstrukci stávajícího odkanalizování? Pak jste jistě zjistili, že možností je více. Jaký způsob odkanalizování je tedy ten „nejlepší“?

V následujícím krátkém textu Vás informujeme o aktuálních možnostech a té správné volbě pro konkrétní případy tam, kde neexistuje tzv. jednotná (obecní, městská) kanalizace.

V současné době můžete vybírat ze 3 variant řešení:

 1. Žumpa
 2. Domovní čistírna odpadních vod
 3. Septik + dočištění

 Jaké jsou výhody a nevýhody toho kterého řešení, si objasníme na následujících řádcích.

1) Žumpa

Jedná se o vodotěsnou bezodtokou jímku, která je plastová či železobetonová. Odpadní vody jsou do žumpy pouze sváděny, neprobíhá zde žádný způsob přečištění. Žumpu je třeba nechat pravidelně vyvážet akreditovanou firmou, která zajistí legální likvidaci-přečištění na velkých ČOV (Mělník, Dubá, Mšeno…).

 • Výhody: nízké počáteční náklady, vhodné řešení pro rekreační nebo jinak nárazově obývané objekty.
 • Nevýhody: zvyšující se poplatky za vyvážení, v případě, že velká ČOV nebude mít volnou kapacitu, vyvezení se ještě více prodraží nebo bude zcela nemožné jej realizovat.

2)  Domovní čistírna odpadních vod

Neboli DČOV, případně BČOV (biologická ČOV), je moderní technologie přečištění odpadních vod. Odpadní vody jsou sváděny do DČOV, kde za přístupu vzduchu a díky přítomnosti mikroorganismů, které se „živí“ organickou složkou odpadních vod, dochází k jejich přečištění. Účinnost těchto technologií je až 95 %. Z DČOV je možné přečištěné odpadní vody využít k zálivce zahrady apod. nebo je pouze nechat zasakovat v liniovém vsaku. Jednou za čas (individuální, zpravidla 1x/rok) je nutné odstranit přebytečný kal a to buď odvezením na velkou ČOV, nebo zkompostováním.

 • Výhody: vysoký stupeň přečištění, nízké nároky na prostor, ideální pro objekty trvale obývané.
 • Nevýhody: nutná dodávka elektřiny (pro zajištění přívodu vzduchu, zajištění určité minimální teploty v zimním období), nevhodné pro nárazový provoz (rekreační objekty apod.), vyšší počáteční náklady.

3) Septik + dočištění

Septik si dosud mnozí pletou s žumpou, ačkoliv se jedná o zcela odlišný způsob nakládání s odpadními vodami. Septik je jímka, která je rozdělena na 3 části – tzv. komory. Odpadní vody svedené do septiku se postupně přesouvají z 1. do 2. a nakonec do 3. komory. V jednotlivých komorách dochází k usazování hrubších nečistot a vyhnívání organické složky odpadních vod bez přístupu kyslíku.

Vzhledem k tomu, že v septiku jsou odpadní vody přečištěny max. ze 40 %, je nutné za septik zařadit další stupeň přečištění. Tím je nejčastěji pískový filtr („PF“) nebo kořenová čistírna („KČOV“). Obě varianty plní tutéž funkci – dočišťují odpadní vody ze septiku.

Pískový filtr (PF) je jakési pískové lože složené z písků a štěrků různé hrubosti, kterým protéká částečně přečištěná odpadní voda ze septiku. Pískový filtr je pod úrovní terénu, většinou bývá zatravněn, takže ani nevíte, že nějaký PF na zahradě máte. Oproti tomu, kořenová čistírna je jakýsi umělý mokřad. I zde tvoří základ štěrkopískové pole, které je však ještě navíc osázeno vhodnými mokřadními rostlinami (kosatec žlutý, orobinec, kyprej vrbice, blatouch bahenní, rákos apod.). V tomto případě vám vznikne na zahradě okrasný mokřad. Bodavého hmyzu apod. se bát nemusíte – částečně přečištěné odpadní vody ze septiku protékají KČOV pod úrovní terénu a proto je tento „mokřad“ pro bodavý hmyz apod. jako biotop nevhodný.

Výše uvedená sestava, tj. septik + PF nebo septik+KČOV již zcela splňuje platné normy pro vypouštění přečištěných odpadních vod, kvalita přečištění je srovnatelná s DČOV, tj. 95 %. Stejně jako v případě DČOV, i zde máte možnost za PF či KČOV zařadit jímku a s přečištěnými vodami zalévat zahradu, nebo liniový vsak. I zde je třeba po určité době vyvézt ze septiku přebytečný kal.

 •  Výhody: nenáročnost na obsluhu, není třeba elektrické energie, zkrášlení zahrady, vhodné pro rekreační i stále obývané objekty.
 •  Nevýhody: prostorová náročnost, vyšší počáteční náklady.

 

Stručný přehled jednotlivých variant řešení: 

Varianta

       

Náklady

Elektřina

Nutný prostor

Typ objektu

počáteční

dlouhodobé

Žumpa

nízké

vysoké

ne

střední

rekreační, trvalý

DČOV

vysoké

střední

ano

malý

trvalý

Septik+PF/KČOV

vysoké

nízké

ne

velký

rekreační, trvalý

Závěrem můžeme konstatovat, že každá z uvedených variant má své klady i zápory, svá specifika.  Proto je důležité zamyslet se a ujasnit si, která z možností bude tou nejvhodnější pro vás.

O způsobech nakládání s odpadními vodami se můžete dočíst také v publikaci Ekologického institutu Veronica. Publikace je ke stažení zde:

http://www.veronica.cz/?id=128&i=89

V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte!

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt