Zveřejnění informací

Informace povinně zveřejňované Správou CHKO Kokořínsko – Máchův kraj v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1) Důvod a způsob založení CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, podmínky a principy, za kterých Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj provozuje svoji činnost:

 

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj byla vyhlášena nařízením vlády ze dne 9. dubna 2014 s účinností od 1. září 2014. Nařízení vlády (publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 176/2014) naleznete zde.

Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je součástí rozpočtové organizace Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která je organizační složkou státu. Tato organizace vznikla dne 7. února 1995 na základě zřizovací listiny, vydané rozhodnutím ministra životního prostředí č. 7/95, o zřízení rozpočtové organizace Agentura ochrany přírody a krajiny, č.j.: M/545/95, ve znění pozdějších změn a dodatků.

Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj byla dříve součástí rozpočtové organizace Správa ochrany přírody (SOP), která byla organizační složkou státu. Tato organizace vznikla 1. března 1995 jako Správa chráněných krajinných oblastí ČR, a to na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí rozdělením bývalého Českého ústavu ochrany přírody. Správou ochrany přírody se stala 1. května 2004 opatřením Ministerstva životního prostředí č. 1/04, čj. M/200174/04. Organizační složka státu Správa ochrany přírody zanikla na základě opatření ministerstva životního prostředí č. 3/05, č.j.: 300585/M/05 ze dne 23.12.2005 o zrušení organizační složky státu Správa ochrany přírody.  Správa CHKO Kokořínsko byla do organizace Agentura ochrany přírody a krajiny ČR začleněna na základě opatření ministerstva životního prostředí č. 3/05, č.j.: 300585/M/05 ze dne 23.12.2005 o zrušení organizační složky státu Správa ochrany přírody a na základě opatření ministerstva životního prostředí č. 4/05, č.j.: 300584/M/05 ze dne 23.12.2005 o změně zřizovací listiny organizační složky státu Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IČO: 62 93 35 91, sídlí na adrese Nuselská 39, 140 00  Praha 4. Podrobnější informace o Agentuře ochrany přírody a krajiny najdete zde.

Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj sídlí na adrese Česká 149, 276 01 Mělník.

Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj vykonává především činnost v těchto oblastech:

 • Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
  a krajiny, v platném znění
 • Praktická péče o přírodní a krajinné prostředí
 • Odborná, vědecká, studijní a metodická činnost
 • Výchovná, informační a dokumentační činnost

Výše uvedené činnosti provádí Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a dalšími zákonnými normami (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění), dále v souladu s platným plánem péče CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a platnými plány péče jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území. 

 

2) Organizační struktura Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Organizační strukturu, personální obsazení Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, náplň práce jednotlivých zaměstnanců Správy a kontaktní údaje najdete v oddíle organizační struktura

 

3) Místo a způsob, jak získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Získávání veškerých informací, podávání žádostí, stížností, předkládání návrhů a podnětů a předávání rozhodnutí se provádí na Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.  Adresa a kontakty jsou uvedeny zde: 

 

Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Česká 149

276 01 Mělník

Tel: +420 315 728 061; Fax: +420 315 728 077

E-mail: k o k o r i n @ n a t u r e . c z

URL: http://www.kokorinsko.nature.cz

 

Veškerá podání (žádosti, návrhy, podněty i stížnosti) lze podat písemně přímo v sídle Správy, nebo dále prostřednictvím pošty.

Podání lze učinit také elektronickou poštou na výše uvedené e-mailové adrese. Pokud se však podání týká věci správního řízení, je třeba, aby toto podání obsahovalo elektronický podpis v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění. V opačném případě je třeba podání učiněné elektronickou poštou doplnit do tří dnů písemně.

 

4) Místo, lhůta a způsob, jak lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Odvolacím orgánem Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je Ministersvo životního prostředí. Podání odvolání proti rozhodnutí Správy k Ministerstvu životního prostředí se prování prostřednictvím Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Podání odvolání se tedy provádí písemně přímo v sídle Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, nebo dále prostřednictvím pošty na výše uvedenou adresu Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Podání odvolání lze učinit také elektronickou poštou na výše uvedenou e-mailovou adresu. Pokud však bude podání odvolání učiněno elektronickou poštou, je třeba, aby toto podání obsahovalo elektronický podpis v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. V opačném případě je třeba podání odvolání učiněné elektronickou poštou doplnit do tří dnů písemně. Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je 15 dní ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Žadatel musí v podání o odvolání uvést:

 • Jméno, přímení a adresu trvalého pobytu
 • Identifikaci rozhodnutí Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, proti kterému se odvolává (číslo jednací rozhodnutí, datum vydání rozhodnutí a  věc, ve které bylo rozhodnutí učiněno)
 • Odůvodnění, proč se odvolání podává
 • Datum, kdy je odvolání podáváno
 • Podpis, případně elektronický podpis

Odvolání proti rozhodnutí Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj může podat každý, kdo byl účastníkem řízení, proti kterému je odvolání namířeno. Pro podání odvolání proti rozhodnutí Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj není třeba použít žádného zvláštního formuláře, je třeba pouze v odvolání uvést výše uvedené náležitosti. Odvolacím orgánem Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je Ministerstvo životního prostředí ČR, odvolání se však provádí podáním na Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, jak je uvedeno výše.  

 

5) Postupy a lhůty, které jsou dodržovány Správou CHKO Kokořínsko – Máchův kraj při vyřizování všech žádostí, návrhů a dalších podání občanů 

Při rozhodování ve správních řízeních postupuje Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Při rozhodování ve správních řízeních ve věcech přestupků fyzických osob postupuje Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

Při vyřizování žádostí o informace postupuje Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění.

Při vyřizování žádostí a podání se dodržují tyto lhůty:

 

Rozhodnutí ve věcech správních řízeních v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

do 60 dnů

Rozhodnutí ve věcech správních řízeních v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ve zvlášť složitých případech

do 90 dnů

Ve věcech podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, v platném znění

do 15 dnů

Ve věcech podání informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace

o životním prostředí, v platném znění

do 30 dnů

Ve věcech podání informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace

o životním prostředí, v platném znění, ve složitějších případech

do 60 dnů

Ve správních řízeních podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

do 30 dnů

Ve správních řízeních podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů

 

6) Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj zejména rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu ke Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Při rozhodování, vyřizování podání a poskytování informací postupuje Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění. Tyto a další právní normy, v souladu s kterými Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj postupuje, jsou zpřístupněny na stránkách Správy ochrany přírody v oddíle legislativa. Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách také na Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

 

7) Sazebník úhrad za poskytování informací 

Výše poplatků za jednotlivé úkony, prováděné Správou CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je uvedena v sazebníku poplatků

 

8) Výroční zpráva   

Výroční zpráva Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj za předcházející kalendářní rok je dostupná na Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Dále je možné tuto zprávu stáhnout v oddíle výroční zprávy.

 

Informace povinně zveřejňované v souladu s ustanovením zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 

1) Plány péče o CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a maloplošná zvláště chráněná území

Plán péče o CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, platný pro období 2014 - 2023, je přístupný v oddíle plán péče, je též uložen na Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Plány péče jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území jsou uloženy na Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj nebo jsou dostupné v elektronické verzi v Ústředním seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/

 

2) Zveřejňování správního rozhodnutí v souladu s § 10a odst. d) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění v případě, že se jedná o správní rozhodnutí, jehož vydáním je podmíněno vydáním stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v ptatném znění

V současné době není vydáno Správou CHKO Kokořínsko – Máchův kraj žádné rozhodnutí, vydávané v souladu s výše uvedenými ustanoveními zákonů.

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt